Besox

PC 327 en PC 329: aanpassing van de bevoegdheidsomschrijvingen

24 februari 2015

Het bevoegdheidsgebied van PC 327 en PC 329 werd met ingang van 30 januari 2015 uitgebreid. Dit is een gevolg van het protocolakkoord dat vorig jaar gesloten werd over de door de Gemeenschappen en Gewesten erkende initiatieven voor sociale inschakelingseconomie.

  1. PC 327 voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen

Paritair Comité 327 was al bevoegd voor de beschutte werkplaatsen en de door de overheid erkende en/of gesubsidieerde sociale werkplaatsen.

Sinds 30 januari 2015 is PC 327 ook bevoegd voor de werknemers tewerkgesteld in het kader van een door het Waals Gewest erkend en/of gesubsidieerd ‘Initiative de Développement de l’ Emploi dans le Secteur des Services de proximité à finalité sociale’ (Initiatief tot Ontwikkeling van de Werkgelegenheid in de Sector van de Buurtdiensten met een maatschappelijk doel), onder de vorm van een vennootschap met een sociaal oogmerk.

Er is wel een uitzondering voorzien voor werknemers die tewerkgesteld worden door werkgevers die ressorteren onder PC 318 (diensten voor gezins- en bejaardenhulp) of onder PC 329 (socio-culturele sector). Zij vallen niet onder PC 327 en blijven hun PC 318 of
PC 329 behouden.

  1. PC 329 voor de socio-culturele sector

Paritair Comité 329 was al bevoegd voor de socio-culturele sector.

Sinds 30 januari 2015 is PC 329 ook bevoegd voor de diensten die erkend zijn door de Gewestelijke of Gemeenschapsoverheid als initiatieven inzake de sociale inschakelingseconomie, op voorwaarde dat deze diensten over een regionale of gemeenschappelijke attestering beschikken.

De initiatieven inzake de sociale inschakelingseconomie zijn:

  • de ‘Initiatives de Développement de l’Emploi dans le Secteur des Services de proximité à finalité sociale’ (Initiatieven tot Ontwikkeling van de Werkgelegenheid in de Sector van de Buurtdiensten met een maatschappelijk doel), die erkend of gesubsidieerd zijn door het Waals Gewest, en op voorwaarde dat ze opgericht zijn onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk;
  • de Plaatselijke Initiatieven voor de Ontwikkeling van de Werkgelegenheid die erkend en/of gesubsidieerd zijn door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • de initiatieven van Lokale Diensteneconomie, erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid;
  • de initiatieven die een overeenkomst hebben afgesloten met de Duitstalige Gemeenschap in het kader van de inschakeling van moeilijk te plaatsen werklozen.

Ook hier is wel een uitzondering voorzien voor de werknemers die tewerkgesteld worden door werkgevers die ressorteren onder PC 318.01 (diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap), PC 318.02 (diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap), PC 331 (Vlaamse welzijns- en gezondheidssector) en PC 332 (Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector). Hun paritair comité blijft ongewijzigd behouden.

Bronnen: KB van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1991 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, B.S. 20 januari 2015 en KB van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 1993 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de socioculturele sector, B.S. 20 januari 2015.