Besox

PC 201: tussenkomsten van het Sociaal Fonds

18 september 2015
 1. Premies voor de werknemer

Kosten kinderopvang

Met als doel de toegang tot de arbeidsmarkt voor ouders met (jonge) kinderen te bevorderen, wordt binnen PC 201.00 voor de zelfstandige kleinhandel een tussenkomst verleend in de kosten voor de kinderopvang.

Soort opvang

Het gaat om 2 soorten kinderopvang:

 1. de kosten voor kinderopvang in een kinderkribbe, peutertuin of bij een geregistreerde onthaalmoeder (Kind en Gezin) voor kinderen tot 3 jaar;
 2. de kosten voor buitenschoolse en flexibele kinderopvang voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.

Bedrag van de tussenkomst

De tussenkomst bedraagt 520 euro per jaar voor de kinderopvang voor kinderen jonger dan 3 jaar en wordt vastgesteld pro rata het aantal maanden waarin er effectief opvang heeft plaatsgevonden. De tussenkomst is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de betaalde ouderbijdrage.

Voor de buitenschoolse en flexibele kinderopvang bedraagt de tussenkomst forfaitair maximum 130 euro per kwartaal of maximum 520 euro per jaar en per kind dat gedurende tenminste 65 uren per kwartaal werd opgevangen. Ook hier is de tussenkomst beperkt tot het bedrag van de betaalde ouderbijdrage.

Voorwaarden

Kinderopvang voor kinderen tot 3 jaar:

 1. het kind is jonger dan 3 jaar;
 2. het kind werd minstens 65 uren per kwartaal opgevangen;
 3. de kinderopvang gebeurt in een kinderkribbe, peutertuin of bij een geregistreerde onthaalmoeder;
 4. de opvang vond plaats of is aangevangen in het voorgaande jaar.

Buitenschoolse en flexibele kinderopvang:

 1. het kind is tussen 2,5 en 12 jaar;
 2. het kind werd minstens 65 uren per kwartaal opgevangen;
 3. de kinderopvang vond plaats of is aangevangen in het voorgaande jaar;
 4. het gaat om opvang voor en na de schooltijd, op woensdagnamiddagen, tijdens schoolvakanties en op snipperdagen.

De aanvraag kan ingediend worden voor kinderen van de bediende of zijn samenwonende partner die wonen op het adres van de aanvrager.

Aanvraag

De tussenkomst dient te gebeuren aan de hand van een specifiek aanvraagformulier, dat terug te vinden is op de website van het Sociaal Fonds, www.sociaalfonds201.be.

De aanvragen voor tussenkomsten voor het jaar 2014 kunnen ingediend worden tot ten laatste 30 september 2015 en moeten vergezeld zijn van een geattesteerde detailfactuur waaruit het effectief aantal uren opvang per kwartaal, alsook het bedrag van de ouderbijdrage blijkt.

Tijdskrediet

In bepaalde gevallen betaalt het Sociaal Fonds een toeslag aan de bedienden die hun prestaties verminderen in het kader van tijdskrediet.

Bedrag

Het gaat om 25 euro per maand. Op dit bedrag wordt 22,20% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Voorwaarden

 1. de bediende moet de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben;
 2. de bediende moet minstens 5 jaar anciënniteit hebben in de onderneming, in een arbeidsregime van 38 uren per week of meer (waarvan de volledige periode van de 12 maanden voorafgaand aan het begin van het tijdskrediet);
 3. er moet een vermindering van de prestaties zijn tot een 4/5de betrekking;
 4. de bediende moet een uitkering van de RVA ontvangen.

Aanvraag

Een aanvraag moet ingediend worden aan de hand van een specifiek aanvraagformulier, dat terug te vinden is op de website van het Sociaal Fonds, www.sociaalfonds201.be. Bij de aanvraag moet een kopie van de volgende documenten toegevoegd worden: arbeidsovereenkomst, identiteitskaart, C62-formulier van de RVA.

 1. Tewerkstellingspremies voor werkgevers

Premie voor de verhoging van het aantal uren van deeltijdse werknemers

Werkgevers kunnen een forfaitaire premie genieten indien ze het aantal uren van de deeltijds werkenden verhogen.

Bedrag van de premie

 1. de premie bedraagt 75 euro per meer gewerkt uur;
 2. de premie wordt verhoudingsgewijs toegekend bij het optrekken van het aantal werkuren van een deeltijds tewerkgestelde;
 3. de verhoging moet minimum 5 arbeidsuren per week omvatten. De minimumpremie die uitgekeerd wordt bedraagt zo 375 euro;
 4. het maximumbedrag van de premie wordt geplafonneerd op 1500 euro, ook al bedraagt de verhoging van het aantal arbeidsuren meer dan 20 uren per week.

Voorwaarden

 1. de bediende werd aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur;
 2. de bediende moet tenminste reeds 7 maanden in dienst zijn;
 3. de betrokken bediende werd voorheen tewerkgesteld met een wekelijkse arbeidsduur van min. 13 uur;
 4. de verhoging van het aantal arbeidsuren is van onbepaalde duur;
 5. de verhoging van het aantal arbeidsuren moet de arbeidsduur van de bestaande arbeidsovereenkomst wijzigen naar minimum halftijds;
 6. de verhoging moet minimum 5 arbeidsuren per week omvatten.

Aanvraag

De aanvraag gebeurt door middel van een specifiek aanvraagformulier en dit uiterlijk 9 maanden na het optrekken van het aantal arbeidsuren.

Premie voor de tewerkstelling van werknemers uit risicogroepen

Wanneer werkgevers uit de zelfstandige kleinhandel bedienden uit de risicogroepen aanwerven, kunnen ze een forfaitaire premie genieten.

Voorwaarden

Het betreft de volgende categorieën van bedienden:

 1. langdurig werklozen;
 2. deeltijds leerplichtigen;
 3. tijdelijk werkzoekenden die wensen terug te keren op de arbeidsmarkt;
 4. laaggeschoolde werkzoekenden.

De bedienden moeten aangeworven zijn met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van minstens 19 uren per week en moeten tenminste 7 maanden in de onderneming in dienst zijn.

De werkgever verbindt zich ertoe om de betrokken bedienden een passende opleiding te geven.

Bedrag van de premie

De premie is eenmalig en bedraagt 1.240 euro bij de aanwerving van een voltijdse werknemer. Bij de aanwerving van een deeltijdse bediende wordt de premie verhoudingsgewijs toegekend op voorwaarde dat de bediende minstens 19 uren tewerkgesteld wordt.

Aanvraag

De aanvraag gebeurt door middel van een specifiek aanvraagformulier en dit uiterlijk binnen de 12 maanden na de aanwerving.

Bent u één van onze klanten in PC 201? Dan kijken wij voor u na of u in aanmerking komt voor één van deze tewerkstellingspremies voor werkgevers en brengen u op de hoogte indien van toepassing.