Besox

Overgangsregels beschikbaarheid werklozen en werklozen in SWT gepubliceerd

16 juli 2015

lf juni 2015 verschenen de overgangsregels over de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt voor oudere werklozen en werklozen in SWT in het Belgisch Staatsblad. Deze regeling treedt retroactief in werking vanaf 1 januari 2015.

 1. Aanpassing van de werkloosheidsreglementering

De volgende oudere werklozen zijn vrijgesteld van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt:

 • de werkloze die vóór 1 januari 2015 een vrijstelling genoot op basis van de regels vóór 1 januari 2015 (60 jaar en 38 jaar beroepsverleden);
 • de werkloze die vóór 1 januari 2015 aan de voorwaarden voor de vrijstelling voldeed en die vóór 1 januari 2015 uitkeringen heeft genoten als volledig werkloze, en die op zijn vraag kan worden vrijgesteld;
 • de werknemer die ontslagen is met het oog op het verkrijgen van het statuut van werkloze met bedrijfstoeslag in ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering kan op zijn vraag worden vrijgesteld als hij de volgende voorwaarden vervult:
  • de begindatum van de periode van erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering in het kader van SWT is gelegen vóór 9 oktober 2014;
  • de werknemer voldoet niet aan de voorwaarden uit het SWT-KB van 3/05/2007, zoals van toepassing vóór 1 januari 2015 (58 jaar of 38 jaar beroepsverleden);
  • de werknemer voldoet aan de voorwaarden voor de vrijstelling die van toepassing waren vóór 1 januari 2015.

De 3 categorieën werklozen die hierboven beschreven zijn, mogen voor eigen rekening en zonder winstoogmerk elke activiteit uitoefenen die betrekking heeft op hun eigen bezit.

Degenen uit de eerste en tweede categorie genieten, vanaf de maand waarin zij de leeftijd van 60 jaar bereiken, een vrijstelling van:

 • arbeidsgeschiktheid in de zin van de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
 • de verplichting om effectief in België te verblijven. De werkloze is evenwel verplicht zijn hoofdverblijfplaats in België te behouden.

De werkloze met bedrijfstoeslag geniet, vanaf de maand waarin hij de leeftijd van 60 jaar bereikt, een vrijstelling van de verplichting om effectief in België te verblijven indien hij:

 • ofwel vóór 1 januari 2015 voor de eerste keer werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag heeft aangevraagd;
 • ofwel vóór 1 januari 2015 ontslagen is met het oog op het verkrijgen van het statuut van werkloze met bedrijfstoeslag;
 • ofwel ontslagen is met het oog op het verkrijgen van het statuut van werkloze met bedrijfstoeslag in ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering, indien de begindatum van de periode van erkenning gelegen is vóór 9 oktober 2014.

De werkloze met bedrijfstoeslag is evenwel verplicht zijn hoofdverblijfplaats in België te behouden.

 1. Aanpassing van de SWT-reglementering

De regels van vóór 1 januari 2015 blijven van toepassing vanaf 1 januari 2015 voor de werknemers die:

 • ofwel vóór 1 januari 2015 voor de eerste keer werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag hebben gevraagd;
 • ofwel vóór 1 januari 2015 zijn ontslagen.

Bij ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden moet de begindatum van de periode van erkenning vóór 9 oktober 2014 gelegen zijn.

De vrijstelling van inschrijving in een tewerkstellingscel zoals van toepassing vóór 1 januari 2015 blijft vanaf 1 januari 2015 van toepassing op:

 • de werknemers die vóór 1 januari 2015 werden ontslagen;
 • de werknemers die werden ontslagen in het kader van een collectief ontslag aangekondigd vóór 9 oktober 2014.

De categorie zoals hier laatst beschreven mag voor eigen rekening en zonder winstoogmerk elke activiteit uitoefenen die betrekking heeft op zijn eigen bezit.

De publicatie van de besluiten die betrekking hebben op de beschikbaarheid van de nieuwe instroom vond plaats op 3 juli 2015. Hierop zullen wij verder ingaan in één van onze volgende edities.

Bronnen: KB van 1 juni 2015 tot wijziging van artikel 89 van het KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 89/1 in hetzelfde koninklijk besluit, B.S. 10 juni 2015 en KB van 1 juni 2015 tot wijziging van het KB van 30 december 2014 tot wijziging van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, B.S. 11 juni 2015.

Tags