Besox

Overeenkomst over administratieve bijstand in sociale zekerheid met Luxemburg treedt in werking

11 oktober 2016

Recent is in het Belgisch Staatsblad de wet van 27 juni 2016 verschenen met betrekking tot de instemming van een overeenkomst over de samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in de sociale zekerheid tussen België en Luxemburg. De overeenkomst is in werking getreden op 1 oktober 2016.

De overeenkomst is bedoeld om fraude, misbruik en fouten op het vlak van sociale zekerheid te voorkomen en om de efficiëntie van de sociale rechten te waarborgen.

De overeenkomst voert een samenwerkingskader in voor de instellingen van sociale zekerheid en maakt het mogelijk om informatie en gegevens uit te wisselen, personeel uit te wisselen om controles uit te voeren, om goede praktijken in te voeren en om grensoverschrijdend verschuldigde en onverschuldigde bijdragen en uitkeringen te innen of terug te vorderen.

De bevoegde instelling van een overeenkomstsluitende partij kan bijvoorbeeld rechtstreeks (of door middel van bemiddeling van het verbindingsorgaan) informatie en inlichtingen opvragen voor de behandeling en de regeling van een dossier waarmee ze belast is. Wanneer een instelling een informatieaanvraag ontvangt, moet daar zo snel mogelijk en in ieder geval ten laatste binnen de drie maanden gevolg aan worden gegeven. De bevoegde organen van de overeenkomstsluitende partijen zullen elkaar ook automatisch informeren over wijzigingen in de gegevens die van belang zijn voor de behandeling van dossiers van individuele gevallen.

 

Bron: Wet van 27 juni 2016 houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de samenwerking en de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, opgemaakt te Brussel op 5 februari 2015, B.S. 23 september 2016