Besox

Outplacement: overgangsregeling loopt af op 31 december 2015

14 december 2015

Alle werknemers wiens arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd door middel van een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een vergoeding die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt hetzij met de duur van de opzeggingstermijn van 30 weken, hetzij met het resterende gedeelte van de opzeggingstermijn, hebben recht op een outplacementbegeleiding volgens de algemene regeling (volgens de wet eenheidsstatuut).

Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met inachtneming van een opzeggingstermijn van minstens 30 weken wordt de outplacementbegeleiding aangerekend op het sollicitatieverlof.

Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met een verbrekingsvergoeding, dan heeft de werknemer recht op een ontslagpakket bestaande uit:

  1. Een outplacementbegeleiding van 60 uren ter waarde van 1/12de van het jaarloon van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat, met een minimumwaarde van € 1 800  en een maximumwaarde van € 5 500. Voor deeltijdse werknemers wordt het minimum- en maximumbedrag herleid aan de hand van de tewerkstellingsbreuk. De outplacementbegeleiding wordt gewaardeerd op 4 weken loon.
  2. Een verbrekingsvergoeding die overeenstemt met de duur van een opzeggingstermijn van minstens 30 weken, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn waarop 4 weken worden aangerekend voor de waarde van de outplacementbegeleiding (er worden dus 4 weken loon in mindering gebracht).

De werkgever moet binnen een termijn van 15 dagen nadat de arbeidsovereenkomst beëindigd werd met betaling van een verbrekingsvergoeding, een outplacementaanbod overmaken aan de betrokken werknemer.

Momenteel heeft de werknemer nog het recht om het outplacementaanbod te weigeren en zijn volledige verbrekingsvergoeding te ontvangen. Enkel wanneer de werknemer ervoor kiest om de outplacementbegeleiding te volgen, worden 4 weken loon in mindering gebracht op de verbrekingsvergoeding.

Vanaf 1 januari 2016 loopt deze overgangsregeling ten einde: u zal de verbrekingsvergoeding dan steeds mogen verminderen met 4 weken loon, ongeacht of de werknemer ingaat op het outplacementaanbod of niet.

De 4 weken loon voor de outplacementbegeleiding die in mindering gebracht werd op de verbrekingsvergoeding, moet alsnog betaald worden indien de werkgever zijn verplichtingen niet nakomt, d.w.z.:

  • geen enkele outplacementbegeleiding aanbiedt na ingebrekestelling;
  • een aanbod voorstelt dat niet in overeenstemming is met de voorwaarden en regels;
  • hoewel hij een outplacementbegeleiding heeft aangeboden, deze begeleiding niet daadwerkelijk uitvoert.

 

Bron: Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, B.S. 31 december 2013.