Besox

Opsporen van domiciliefraude wordt nog makkelijker

6 juni 2016

In verschillende takken van de sociale zekerheid worden prestaties toegekend in functie van de familiale situatie van de rechthebbende. Zo ontvangen alleenstaanden vaak een hogere uitkering. Sommige sociaal verzekerden geven daarom een fictief adres op om een hogere uitkering te ontvangen.

Sinds 2012 moeten nutsbedrijven en distributienetbeheerders verbruiksgegevens op vraag van de inspectiediensten overmaken zodat fraude makkelijker kan worden opgespoord.

Dit zogenaamde “pull”-systeem wordt nu vervangen door een “push”-systeem: de nutsbedrijven en distributienetbeheerders zullen voortaan automatisch bepaalde verbruikersgegevens moeten overmaken aan de inspectiediensten via de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid.

Meer specifiek betreft het gegevens die door de nutsbedrijven en distributienetbeheerders geselecteerd worden op basis van bepaalde grenswaarden die kunnen wijzen op een te laag of te hoog energieverbruik (water, elektriciteit, …) in functie van de officieel meegedeelde gezinssamenstelling. Het gaat om verbruiksgegevens die minstens 80% afwijken van een gemiddeld verbruik. De gezinstypes en het gemiddeld verbruik per gezinstype worden jaarlijks vastgelegd door het beheerscomité van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.

De gegevens van de nutsbedrijven en distributiebeheerders worden vervolgens vergeleken met andere sociale gegevens. Zo wordt nagegaan of er aanwijzingen van domiciliefraude zijn en kunnen de inspectiediensten desgevallend een onderzoek openen.

 

Bron: Wet van 13 mei 2016 tot wijziging van de programmawet (I) van 29 maart 2012 betreffende de controle op het misbruik van fictieve adressen door de gerechtigden van sociale prestaties, met het oog op de invoering van het systematisch doorzenden naar de KSZ van bepaalde verbruiksgegevens van nutsbedrijven en distributienetbeheerders tot verbetering van de datamining en de datamatching in de strijd tegen de sociale fraude, B.S. 27 mei 2016.

Tags