Besox

Opleidingsfonds dienstencheques: verdeelsleutel budget voor 2017

3 april 2017

Het opleidingsfonds dienstencheques (OFDC) heeft tot doel de opleidingsgraad van de dienstencheque-werknemers te verhogen. De erkende dienstencheque-onderneming die één of meer goedgekeurde opleidingen organiseert voor haar personeel, kan bij het OFDC de opleidingskosten gedeeltelijk terugbetaald krijgen.

Het secretariaat van het OFDC kent jaarlijks een opleidingsbudget toe aan elke erkende dienstencheque-onderneming. Het toegekende budget wordt berekend op basis van het aantal ingediende cheques in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor het opleidingsbudget wordt goedgekeurd.

De Vlaamse Regering wijzigt in een beslissing van 24 maart 2017 principieel het koninklijk besluit over het opleidingsfonds dienstencheques.

Voor het jaar 2017 wordt voorgesteld om het budget van het Vlaams opleidingsfonds te verdelen over de maatschappelijke zetels van alle actieve dienstencheque-ondernemingen in België die een minimum aantal aan Vlaamse cheques hebben ingediend in het vorige kalenderjaar. Er wordt geen minimumbudget van € 1.000 meer toegekend en er wordt enkel nog een opleidingsbudget toegekend aan een dienstencheque-onderneming die minimum 2.000 Vlaamse dienstencheques indiende in het afgelopen kalenderjaar.

Deze hervorming impliceert dat de woonplaats van de gebruiker het aanknopingspunt wordt voor de middelen van het Vlaams opleidingsfonds dienstencheques. Belangrijk is dat ook de andere gewesten (Brussel en Wallonië) hetzelfde aanknopingspunt wensen te hanteren vanaf 2017. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 

Bron: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering.