Besox

Opheffing Waalse tewerkstellingsmaatregel inschakelingscontract

18 februari 2019

In het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2019 is een decreet verschenen dat de Waalse steunmaatregel met betrekking tot de inschakelingscontracten opheft vanaf 1 januari 2019.

Het inschakelingscontract was een Waalse tewerkstellingsmaatregel waarbij een jonge werkzoekende jonger dan 25 jaar, die langdurig werkloos was en een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of voor bepaalde duur van minstens 12 maanden afsloot met een werkgever, recht had op een werkuitkering. De jongere deed in het kader van een inschakelingscontract een eerste beroepservaring op met begeleiding van Forem.

De werknemer die werd aangeworven in het kader van een inschakelingscontract kwam in aanmerking voor een werkuitkering indien op de dag vóór de indiensttreding voldaan werd aan de volgende voorwaarden:

  • als niet-werkende werkzoekende ingeschreven zijn bij Forem en jonger dan 25 jaar zijn;
  • minstens gedurende 18 maanden niet hebben gewerkt;
  • geen enkele beroepservaring hebben;
  • zijn hoofdverblijfplaats hebben in het Frans taalgebied (= Waals Gewest met uitzondering van Duitstalige gemeenten).

De werkuitkering kon maximum 1 jaar worden toegekend en verviel in elk geval vanaf de eerste dag van de maand volgend op de 26ste verjaardag van de jongere. Een werkzoekende kwam slechts één keer in aanmerking voor deze werkuitkering. De werkuitkering bedroeg maximum € 700 per maand en werd berekend in functie van het gepresteerde arbeidsregime in de betrokken maand.

De werkuitkeringen zullen wel verder betaald worden voor de lopende inschakelingscontracten die vóór 1 januari 2019 zijn afgesloten.

Bron: Decreet van 31 januari 2019 tot opheffing van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract en het besluit van 22 juni 2017 tot uitvoering van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract (1), B.S. 8 februari 2019.