Besox

Opheffing van “oude” re-integratieprocedure voor langdurig zieken

10 februari 2017

De overheid wenst de werkhervatting van arbeidsongeschikte werknemers te stimuleren.

Hiervoor werd een nieuwe procedure uitgewerkt die op 1 december 2016 in werking is getreden. Is de werknemer tijdelijk ongeschikt om het overeengekomen werk uit te voeren, dan kan de arbeidsgeneesheer onderzoeken of er tijdelijk aangepast of ander werk in de onderneming voorhanden is. Is het probleem van definitieve aard, dan wordt een traject opgezet dat naar definitief aangepast werk of een vervangende tewerkstelling leidt.

De “oude” procedure (attest behandelde arts, formulier gezondheidsbeoordeling, verzoek om re-integratie door de werknemer) kan niet meer gevolgd worden om de arbeidsovereenkomst van een definitief arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen wegens medische overmacht. Dit kan enkel indien het nieuwe re-integratietraject volledig doorlopen is. De “oude” re-integratieprocedure werd daarom opgeheven.

Bovendien bezorgt de werkgever voortaan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (op de meest aangewezen wijze) het formulier “verzoek om gezondheidstoezicht over de werknemers” met het oog op het uitvoeren bij de kandidaat-werknemer of werknemer van een voorafgaande gezondheidsbeoordeling, een onderzoek bij werkhervatting, een voortgezet gezondheidstoezicht, een uitbreiding van het gezondheidstoezicht, of een onderzoek in het kader van de moederschapsbescherming. De werkgever zal het formulier dus rechtstreeks bezorgen aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en niet meer via de kandidaat-werknemer of werknemer.

Deze wijzigingen treden in werking de 10de dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, met name op 16 februari 2017.

 

Bron: KB van 30 januari 2017 tot wijziging van het KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (1), B.S. 6 februari 2017.