Besox

Opgelet met ontslagen indien u in 2016 sociale verkiezingen moet organiseren!

29 juni 2015

Als uw firma in 2015 gemiddeld minstens 50 dan wel 100 werknemers tewerkstelt, komt u waarschijnlijk in aanmerking om in 2016 sociale verkiezingen te organiseren. Deze sociale verkiezingen moeten doorgaan tussen 9 mei en 22 mei 2016. U kan vrij een verkiezingsdatum bepalen binnen deze periode.

De werknemers die zich kandidaat stellen voor deze sociale verkiezingen, genieten een bijzondere ontslagbescherming. Dit houdt in dat zij enkel kunnen ontslagen worden wegens een dringende reden die vooraf erkend is door de arbeidsrechtbank of om een economische of technische reden die vooraf erkend is door het bevoegde paritair comité. Andere ontslagredenen, zelfs indien deze niets te maken hebben met een eventuele kandidatuur van een werknemer, kunnen niet.

De sanctie voor de miskenning van deze ontslagbescherming bestaat uit de betaling van een beschermingsvergoeding die al gauw enkele jaarlonen kan omvatten, nl.:

  • 2 jaar loon bij minder dan 10 jaar anciënniteit;
  • 3 jaar loon bij een anciënniteit van 10 tot en met 19 jaar;
  • 4 jaar loon bij een anciënniteit van minstens 20 jaar.

Naast deze vaste beschermingsvergoeding kan de werknemer ook nog een schadevergoeding vorderen die gelijk is aan het loon voor de resterende duur van het mandaat (4 jaar). Voor deze laatste schadevergoeding moet de werknemer dan wel zijn
re-integratie aangevraagd hebben en deze moet geweigerd zijn door de werkgever.

Bijzonder geval: ingeval een werknemer ontslagen wordt tijdens de occulte periode kan deze slechts aanspraak maken op de beschermingsvergoeding indien hij zijn re-integratie aanvraagt en dit door de werkgever wordt geweigerd.

Het is dus belangrijk te weten vanaf wanneer deze beschermingsperiode begint te lopen. De wetgeving zegt dat de bescherming start op dag X – 30. Dit is de 30ste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt. Afhankelijk van de datum waarop de sociale verkiezingen in uw bedrijf zullen doorgaan, zal de beschermingsperiode dus ergens aanvangen tussen 10 en 23 januari 2016.

Maar hier stelt zich het probleem, want de vakbonden moeten hun kandidatenlijsten pas op dag X + 35 indienen. Deze dag situeert zich -afhankelijk van de gekozen verkiezingsdatum- tussen 15 en 28 maart 2016. Zodoende ontstaat er een periode van 65 kalenderdagen waarbij u niet weet welke werknemers al dan niet ontslagbescherming genieten. In het vakjargon wordt deze periode ook wel de occulte of verborgen periode genoemd. Het risico bestaat er dan ook in dat u iemand ontslaat waarvan achteraf blijkt dat deze persoon zich kandidaat stelde voor de sociale verkiezingen en bijgevolg beschermd was tegen ontslag.

Gelet op de zware financiële consequenties raden wij u aan om geen ontslagen door te voeren tijdens de occulte periode.