Besox

Ook collectief verlof voor 2016 nu al vastleggen

20 oktober 2015

Naast de feestdagen kan ook de jaarlijkse vakantie collectief worden vastgelegd op paritair niveau of op ondernemingsniveau.

Het paritair comité kan immers beslissingen nemen omtrent de vakantiedata in de sector. In dat geval moet de FOD Sociale Zekerheid ten laatste op 31 december 2015 ingelicht worden. Indien het paritair comité zijn beslissingen niet meedeelde op voornoemde datum, mogen de data van de vakantie collectief worden vastgelegd door de ondernemingsraad, bij ontstentenis door de syndicale afvaardiging, of bij ontstentenis door een akkoord tussen werkgever en werknemers.

Bovendien moeten de data van de collectieve vakantie opgenomen worden in het arbeidsreglement en dient u zo snel mogelijk een bericht aan te plakken in de lokalen van de onderneming. Een afschrift van dit bericht moet overhandigd worden aan iedere werknemer. Tot slot moet er binnen de 8 dagen na de inwerkingtreding een afschrift verzonden worden aan de Inspectie Sociale Wetten.

Tags