Besox

Ontwerptekst over sociale zekerheidsbijdragen van bepaalde gelegenheidswerknemers

13 juni 2016

De ministerraad keurde op 27 mei 2016, op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block, een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het indexeringsmechanisme vereenvoudigt van de berekeningsbasis van de bedragen waarop de sociale zekerheidsbijdragen van bepaalde gelegenheidswerknemers berekend zijn.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft enerzijds betrekking op de horecamedewerkers van wie het loon geheel of gedeeltelijk uit fooien of bedieningsgeld bestaat en anderzijds op gelegenheidswerknemers in de tuinbouw, de landbouw of de witloofteelt.

Voor hen worden de bijdragen berekend op basis van forfaitaire bedragen en niet op basis van het werkelijke loon. Het ontwerp vereenvoudigt het indexeringsmechanisme van deze bijdragen voor de werknemers.

In de huidige regeling worden de forfaits verhoogd wanneer de lonen in de sector stijgen en wanneer het GGMMI geïndexeerd wordt.

Het ontwerp zorgt ervoor dat er in de toekomst enkel nog een indexering is zoals voor de lonen in de sector, gecombineerd met de verhogingen van het GGMMI, los van de index.

Het ontwerp zorgt er ook voor dat studentenarbeid gemakkelijker gecombineerd kan worden met gelegenheidsarbeid. Het bevat een bepaling over studentenarbeid dat de verwijzing naar de 50 eerste aangegeven dagen schrapt en enkel een verwijzing behoudt naar het contingent van 50 arbeidsdagen per kalenderjaar, met een overeenkomst voor de tewerkstelling van studenten.

Deze maatregel zorgt voor meer flexibiliteit in het cumuleren van studentenarbeid met gelegenheidswerk. Vanaf 1 juli 2016 kan een werkgever uit de landbouw, tuinbouw of horeca vrij kiezen om een jonge werknemer als student of gelegenheidswerknemer te laten werken. Er is dan niet meer vereist dat het contingent van 50 dagen studentenarbeid eerst uitgeput is alvorens gelegenheidsarbeid mogelijk is.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Daarna moet de nieuwe regelgeving nog in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden vooraleer dit effectief van toepassing is.

 

Bron: Ontwerp van KB tot wijziging van de artikelen 17bis, 25, 31bis, 32 en 32bis van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27  juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, www.presscenter.org.

Tags