Besox

Het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2017-2018 is een feit!

27 januari 2017

Op 11 januari 2017 hebben vakbonden en werkgevers een ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) bereikt voor de jaren 2017-2018. Dit ontwerp moet wel nog goedgekeurd worden door de achterban.

In zo’n IPA maken de sociale partners afspraken over algemene loonsverhogingen, sociale uitkeringen,… telkens voor een periode van 2 jaar. Het IPA wordt nadien omgezet in cao’s en de nodige wetgeving.

Hieronder zal u een overzicht kunnen terugvinden van de belangrijkste maatregelen:

Loonnorm

De loonnorm voor 2017-2018 wordt vastgelegd op 1,1%. Het gaat hier om de totale loonkost, dus met alle lasten inbegrepen. Deze marge mag toegekend worden bovenop indexeringen van het loon en baremieke verhogingen.

In de eerste plaats kan de loonnorm ingevuld worden op sectorniveau. Indien de sector niets voorziet of de marge niet volledig invult, kunnen er op ondernemingsniveau afspraken gemaakt worden over de invulling van de loonnorm.

Het is dus aangewezen om even de sectoronderhandelingen van uw sector af te wachten, alvorens enige loonsverhogingen door te voeren.

Sociale uitkeringen

In het ontwerp van IPA wordt er ook voorzien in een verhoging van diverse sociale uitkeringen zoals pensioenen, ziekte-uitkeringen, werkloosheidsuitkeringen,… De hoogste stijgingen zijn voorzien voor de uitkeringen die het verst onder de armoedegrens liggen.

SWT

Verder wordt er voor 2017 voorzien in een verlenging van de stelsels van SWT met als minimumleeftijd 58 jaar. In 2018 wordt de minimumleeftijd voor SWT opgetrokken naar 59 jaar, behalve voor het stelsel ‘ernstige lichamelijke problemen’ waar de minimumleeftijd 58 jaar blijft.

Bij ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering wordt de minimumleeftijd in 2017 opgetrokken van 55 jaar naar 56 jaar.

Landingsbanen

De stelsels van landingsbanen vanaf 55 jaar worden zonder wijziging verlengd voor de jaren 2017-2018.

Maatschappelijke uitdagingen

Tot slot hebben de sociale partners zich geëngageerd om de komende maanden werk te maken van enkele maatschappelijke uitdagingen zoals:

  • burn-out;
  • administratieve vereenvoudiging;
  • digitalisering en deeleconomie;
  • mobiliteit;
  • impact eenheidsstatuut;
  • … .

 

Bron: Ontwerp van interprofessioneel akkoord 2017-2018, dd.11 januair 2017.