Besox

NMBS verhoogt haar tarieven voorlopig nog niet

5 februari 2015

Normaal gezien voert de NMBS elk jaar op 1 februari een tariefaanpassing door. Dit jaar is echter beslist om voorlopig nog geen wijzigingen door te voeren en dat naar aanleiding van de onderhandelingen over het nieuwe beheerscontract die nog lopende zijn. De NMBS wenst een vereenvoudigd tariefplan in te voeren. Aangezien in sommige sectoren de werkgeverstussenkomst in het sociaal abonnement afhankelijk is van de treintarieven kan dit hiervoor van belang zijn.

De meeste sectoren baseren de werkgeverstussenkomst in het sociaal abonnement op de bepalingen uit cao 19. Sinds 2009 houdt deze cao echter geen rekening meer met de tariefaanpassingen van de NMBS waardoor voor deze sectoren nog steeds dezelfde bedragen als sinds 2009 van toepassing blijven. Ook voor de sectoren die de werkgeverstussenkomst baseren op de werkelijke tarieven van de NMBS wijzigt er voorlopig nog niets. Ten slotte zijn er ook nog sectoren die voorzien in eigen tegemoetkomingen met eventueel een vast indexmechanisme. Voor hen kan er wel een wijziging in de werkgeverstussenkomst in het sociaal abonnement plaatsvinden op 1 februari 2015.