Besox

Nieuwe winstpremie vanaf 1 januari 2018

13 februari 2018

Sinds 2001 kan een werkgever zijn werknemers laten deelnemen in de winst of het kapitaal van de onderneming. Omdat dit systeem weinig succes kent, voert de regering een nieuwe winstpremie in waardoor de werkgever op een (para)fiscaal vriendelijke manier een deel van de winst van de onderneming in de vorm van een bonus kan toekennen aan al zijn werknemers. De wijziging betreft aldus de deelname in de winst. De deelname in het kapitaal blijft praktisch ongewijzigd.

De winstpremie is een premie die wordt toegekend in speciën ter uitvoering van de beslissing van een vennootschap om een deel of het geheel van de winst van een boekjaar toe te kennen aan de werknemers. Het is een collectief voordeel ten gunste van alle werknemers van de vennootschap. Elke vennootschap, vereniging of instelling die aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-inwoners is onderworpen, kan een winstpremie toekennen.

De winstpremie is van toepassing op werknemers, namelijk personen die al dan niet krachtens een arbeidsovereenkomst tegen loon arbeid verrichten onder het gezag van een andere persoon. De nieuwe regeling zal dus niet gelden voor bijvoorbeeld de bedrijfsleiders.

Een winstpremie mag bovendien niet worden ingevoerd ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of om het even welk voordeel, al dan niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen, voorzien in individuele of collectieve arbeidsovereenkomsten.