Besox

Nieuwe vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen op komst

29 juni 2015

De regering heeft een voorstel gedaan tot invoering van een nieuwe steunmaatregel voor jonge ondernemers. Hierdoor zullen startende ondernemingen gedurende hun eerste 4 jaren kunnen genieten van een nieuwe vrijstelling van doorstorting van een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing. Wij geven u hierbij alvast een samenvatting van de voornaamste bepalingen zoals ze terug te vinden zijn in de ontwerpteksten.

De maatregel zal van toepassing zijn op werkgevers die gelijktijdig voldoen aan de volgende drie voorwaarden:

 • De werkgever moet vallen onder de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités (privésector);
 • De werkgever wordt beschouwd als een kleine vennootschap zoals omschreven in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen of is een natuurlijke persoon die op overeenkomstige wijze beantwoordt aan dezelfde criteria;
 • De werkgever is sinds ten hoogste 48 maanden ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Wanneer de werkgever een werkzaamheid verderzet die voordien werd uitgeoefend door een natuurlijke persoon of door een andere rechtspersoon, dan vangt de termijn van 48 maanden aan op het ogenblik van de eerste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen door die natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Zodra de maatregel officieel in werking is getreden, zullen KMO’s die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, 10% van de bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden op de bezoldigingen van de werknemers niet moeten doorstorten naar de schatkist.

Het gaat hierbij om kleine ondernemingen die voor het laatste en het voorlaatste afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

 • Jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
 • Jaaromzet, exclusief BTW: 7.300.000 euro;
 • Balanstotaal: 3.650.000 euro;

tenzij het gemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt, dan wordt de onderneming automatisch als een grote onderneming beschouwd.

Voor micro-ondernemingen zal deze vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing zelfs verhoogd worden tot 20%.

Met de term micro-ondernemingen worden ondernemingen bedoeld die op het einde van het belastbaar tijdperk aan tenminste twee van de drie onderstaande criteria voldoen:

 • Het balanstotaal bedraagt niet meer dan 350.000 euro;
 • De omzet, exclusief BTW, bedraagt niet meer dan 700.000 euro;
 • Het gemiddelde personeelsbestand gedurende het jaar bedraagt niet meer dan 10.

De vrijstelling van bedrijfsvoorheffing kan niet genoten worden door werkgevers:

 • Waarvoor een aangifte of vordering tot faillietverklaring is ingesteld of waarvan het beheer van het actief geheel of ten dele is ontnomen;
 • Waarvoor een procedure van gerechtelijke reorganisatie is geopend;
 • Die ontbonden zijn of zich in staat van vereffening bevinden.

Het zou de bedoeling zijn om deze nieuwe steunmaatregel te laten toepassen op de bezoldigingen die vanaf 1 juli 2015 aan de werknemers betaald of toegekend worden.

De definitieve tekst van de Programmawet moet echter nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Bovendien rijzen er ook nog heel wat praktische vragen bij de concrete toepassing van deze nieuwe fiscale gunstmaatregel.

Wij volgen dit uiteraard verder voor u op.

Bron: Ontwerp van Programmawet, www.dekamer.be.

Tags