Besox

Nieuwe premies alternerend leren Waals Gewest

22 november 2016

Sinds 1 september 2016 kunnen de start- en stagebonussen in het kader van het alternerend leren niet meer aangevraagd worden in het Waals Gewest. Zij worden vervangen door vier nieuwe subsidies.

1. Premie voor zelfstandigen

Aan de zelfstandige die nog geen loontrekkende werknemers in dienst heeft en die zijn eerste alternerende leerovereenkomst afsluit, wordt een eenmalige premie van 750 EUR toegekend.
De inrichtingseenheid moet in het Franse taalgebied liggen en het bedrijf mag in de vijf jaren voorafgaand aan de aanvraag van de premie, geen alternerende overeenkomst, leerovereenkomst Middenstand, industriële leerovereenkomst of overeenkomst van socio-professionele inschakeling hebben afgesloten.

2. Premie voor ondernemingen

De onderneming die de leerling laat begeleiden door een erkende mentor, heeft recht op een premie van 750 EUR per jongere. De mentor moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en de inrichtingseenheid van de onderneming moet in het Franse taalgebied gelegen zijn.

3. Premie voor leerlingen

De jongere met een leerovereenkomst heeft recht op een eenmalige premie van 750 EUR indien hij zijn opleiding met succes beëindigt en zijn certificaat behaalt. De leerling moet zijn gebruikelijke woonplaats in België hebben en een alternerende overeenkomst hebben afgesloten met een opleidingsverstrekker gelegen in het Franse taalgebied.

4. Premie voor opleidingsverstrekkers

De opleidingsverstrekker kan een tussenkomst van 1000 EUR per jongere verkrijgen.

De premies worden aangevraagd bij de betrokken opleidingsverstrekker. Het aanvraagdossier wordt aan OFFA (de Franstalige dienst voor alternerende opleiding) overgemaakt en de bevoegde Waalse administratie (de DGO6) betaalt de premie uit. De aanvraagformulieren zijn terug te vinden op de volgende website: http://www.offa-oip.be/accueil/incitants-financiers/.

De aanvragen van de start- en stagebonus die vóór 1 september 2016 werden ingediend, blijven onder de oude regels vallen.

Bron: Decreet van 20 juli 2016 betreffende de financiële incentives toegekend aan de partnerbedrijven in het kader van de alternerende opleiding, aan de alternerende leerlingen en voor de sectorale coaches, B.S. 2 augustus 2016; Besluit van de Waalse Regering van 20 oktober 2016 houdende uitvoering van het decreet van 20 juli 2016 betreffende de financiële incentives toegekend aan de partnerbedrijven in het kader van de alternerende opleiding, aan de alternerende leerlingen en voor de sectorale coaches, B.S. 9 november 2016; Besluit van de Waalse Regering van 20 oktober 2016 houdende uitvoering van het decreet van 20 juli 2016 houdende wijziging van verschillende wetgevingen in verband met de alternerende opleiding, B.S. 9 november 2016.