Besox

Nieuwe mobiliteitsvergoeding als alternatief voor de bedrijfswagen op komst

23 oktober 2017

De ministerraad heeft op 29 september 2017 een voorontwerp van wet goedgekeurd waardoor het voor werknemers die dat wensen in de toekomst mogelijk zal worden om hun bedrijfswagen in te ruilen tegen een mobiliteitsvergoeding.

De ontwerptekst legt wel een aantal strikte voorwaarden op aan de mobiliteitsvergoeding:

  • De mobiliteitsvergoeding moet volledig vrijwillig tot stand kunnen komen en zowel de werkgevers als de werknemers moeten volledig vrij kunnen kiezen of ze er al dan niet aan deelnemen;
  • De mobiliteitsvergoeding moet een sociaal en fiscaal statuut krijgen dat concurrentieel is met het statuut van de bedrijfswagen;
  • De mobiliteitsvergoeding moet neutraal zijn voor alle partijen, dit wil zeggen voor de werkgever, de werknemer en de overheid. Er wordt voorzien dat geen enkele partij enig substantieel nadeel of voordeel mag ondervinden ten gevolge van de keuze voor een mobiliteitsvergoeding.

Concreet zal de nieuwe mobiliteitsvergoeding bestaan uit een bedrag dat de werknemer ontvangt in ruil voor de inlevering van zijn bedrijfswagen. Het bedrag van de mobiliteitsvergoeding komt overeen met de waarde van het gebruiksvoordeel van de ingeleverde bedrijfswagen. De waarde wordt vastgelegd op 20% van 6/7de van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen. Als de werknemer ook een tankkaart ter beschikking had, dan wordt deze waarde nog met 20% verhoogd.

De keuze van de werknemer voor de mobiliteitsvergoeding stelt een einde aan de terbeschikkingstelling van de bedrijfswagen aan de werknemer, evenals aan alle andere voordelen die eraan verbonden zijn, bijvoorbeeld een tankkaart, winterbanden, enz.

Wanneer een werknemer in een periode van 12 maanden voorafgaand aan de toekenning van de mobiliteitsvergoeding achtereenvolgens verschillende bedrijfswagens had, dan wordt de mobiliteitsvergoeding berekend op basis van de bedrijfswagen waarover de werknemer het langst beschikte in de loop van deze periode van 12 maanden. Wanneer een werknemer tegelijkertijd over verschillende bedrijfswagens beschikt bij dezelfde werkgever, ontvangt de werknemer slechts één mobiliteitsvergoeding, berekend op basis van het bedrijfsvoertuig dat de werknemer heeft ingeleverd.

De ontwerptekst voorziet dat de mobiliteitsvergoeding uitgesloten wordt uit het loonbegrip voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen. De werkgever blijft wel een solidariteitsbijdrage verschuldigd op deze vergoeding. Fiscaal gezien wordt bepaald dat de mobiliteitsvergoeding een belastbaar voordeel van alle aard vormt.

De mobiliteitsvergoeding is bedoeld om de mobiliteitskosten van de werknemer te vergoeden, meer bepaald de kosten tussen zijn woonplaats en de plaats van tewerkstelling. Hierdoor zal er geen enkele vrijstelling toegekend worden op de verplaatsingsvergoedingen die een werkgever toch nog zou betalen als tussenkomst in het woon-werkverkeer en dit ongeacht het vervoermiddel.

Het voorontwerp van wet werd begin oktober voor advies overgemaakt aan de Raad van State. De bedoeling is om deze nieuwe regelgeving vanaf 1 januari 2018 in voege te laten gaan. Wij houden u verder op de hoogte van alle concrete voorwaarden zodra deze nieuwe mobiliteitsvergoeding effectief in werking is getreden.

 

Bron: Persbericht dd. 2 oktober 2017, www.presscenter.org.

Tags