Besox

Nieuwe grenzen voor loonbeslag vanaf 1 januari 2018

9 januari 2018

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 27 december 2017 werden de geïndexeerde bedragen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een andere persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst, en het vakantiegeld betaald in toepassing van de wetgeving jaarlijkse vakantie, gelden vanaf 1 januari 2018 de volgende grenzen:

 

Nettoloon

 

Vatbaar voor beslag Maximale inhouding  
€ 0 – 1.105 / /
€ 1.105,01 – € 1.187 20% € 16,40
€ 1.187,01 – € 1.309 30% € 36,60
€ 1.309,01 – € 1.432 40 % € 49,20
€ 1.432 en meer Onbeperkt Onbeperkt

Deze grenzen kunnen onder bepaalde voorwaarden en mits bepaalde formaliteiten worden verhoogd met € 68 per kind ten laste:

 • Het moet gaan over een kind dat de volle leeftijd van 25 jaar niet bereikt heeft of onder het statuut van verlengde minderjarigheid valt;
 • De titularis van de in beslag genomen of overgedragen inkomsten voorziet op substantiële wijze in de kosten van huisvesting, onderhoud of opvoeding van het kind;
 • Er is een verwantschap in eerste graad of een hoedanigheid van zorgouder met het kind;
 • Het kind mag de 12 maanden voorafgaand aan de aangifte niet beschikken over nettobestaansmiddelen die hoger liggen dan bepaalde maximumbedragen, afhankelijk van de gezinstoestand van de ouder. De bedragen van deze inkomsten worden elk jaar aangepast en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
 • De grenzen van deze nettobestaansmiddelen bedragen vanaf 1 januari 2018:
  • € 3.129 netto als de ouder samenwonend is;
  • € 4.520 netto als de ouder alleenstaand is;
  • € 5.731 netto indien het kind het statuut van gehandicapte heeft.

Men kan enkel van deze vermindering genieten als men aangifte doet van de kinderen ten laste aan de hand van een wettelijk vastgelegd formulier met hierbij de nodige bewijsstukken gevoegd.

 

Bronnen: KB van 17 december 2017 tot uitvoering van artikel 1409, §2, van het Gerechtelijk Wetboek (I), B.S. 27 december 2017 en bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het KB van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, §1, vierde lid, en 1409, §1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, B.S. 27 december 2017.