Besox

Nieuwe grenzen loonbeslag vanaf 1 januari 2017

30 december 2016

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 16 december 2016 werden de geïndexeerde bedragen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een andere persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst, en het vakantiegeld betaald in toepassing van de wetgeving jaarlijkse vakantie, gelden vanaf 1 januari 2017 de volgende grenzen:

 

maandelijks nettoloon gedeelte vatbaar voor beslag maximale inhouding
€ 0 – € 1.085 geen beslag mogelijk 0
€ 1.085,01 – € 1.166 20% € 16,20
€ 1.166,01 – € 1.286 30% € 36,00
€ 1.286,01 – € 1.407 40 % € 48,40
boven € 1.407 onbeperkt onbeperkt

 

Het voor beslag vatbaar gedeelte van het loon kan vanaf 1 januari 2017 verminderd worden met € 67 per kind ten laste. Deze vermindering voor kinderen ten laste is mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

  • het moet gaan over een kind dat de volle leeftijd van 25 jaar niet bereikt heeft of onder het statuut van verlengde minderjarigheid valt;
  • de titularis van de in beslag genomen of overgedragen inkomsten voorziet op substantiële wijze in de kosten van huisvesting, onderhoud of opvoeding van het kind;
  • er is een verwantschap in eerste graad of een hoedanigheid van zorgouder met het kind;
  • het kind mag de 12 maanden voorafgaand aan de aangifte niet beschikken over nettobestaansmiddelen die hoger liggen dan bepaalde maximumbedragen, afhankelijk van de gezinstoestand van de ouder. De bedragen van deze inkomsten worden elk jaar aangepast. De grenzen van deze nettobestaansmiddelen bedragen vanaf 1 januari 2017:
    • € 3.076 netto als de ouder samenwonend is;
    • € 4.443 netto als de ouder alleenstaande is;
    • € 5.633 netto indien het kind het statuut van gehandicapte heeft.

 

Bron: KB van 11 december 2016 tot uitvoering van artikel 1409, §2 van het Gerechtelijk Wetboek en Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het KB van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis vierde lid van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, B.S. 16 december 2016, 2e editie.