Besox

Nieuwe fiscale indexgebonden bedragen voor 2015

29 januari 2015

De FOD Financiën heeft in het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2015 een bericht gepubliceerd over de automatische indexering van een aantal bedragen voor inkomstenjaar 2015. Hieronder vindt u een aantal bedragen die van belang kunnen zijn in de loonberekening:

Vrijstelling werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer

Voor verplaatsingen met een privé-vervoermiddel geldt in 2015 een fiscale vrijstelling van 380 euro per jaar op voorwaarde dat de werknemer ervoor opteert om zijn werkelijke beroepskosten niet aan te tonen (= hetzelfde bedrag als vorig jaar).

Fietsvergoeding

De kilometervergoeding die wordt toegekend voor verplaatsingen met de fiets tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling wordt in 2015 voor een bedrag van maximum 0,22 euro per kilometer vrijgesteld van belasting en dus ook van bedrijfsvoorheffing (= hetzelfde bedrag als vorig jaar).

Bedrijfswagens

Het minimumbedrag van het voordeel van alle aard voor het privégebruik van een bedrijfswagen wordt voor 2015 vastgelegd op 1.250 euro per jaar (= hetzelfde bedrag als vorig jaar).

PC-privéplan

Sinds 2003 wordt de tussenkomst van de werkgever in de door zijn werknemers gedane aankoop van een pc, randapparatuur en printer, internetaansluiting, internetabonnement en software, onder bepaalde voorwaarden fiscaal vrijgesteld.

Voor het inkomstenjaar 2015 is de werkgeverstussenkomst vrijgesteld voor een bedrag van maximum 840 euro per belastbare periode (= hetzelfde bedrag als vorig jaar). Indien de werkgever voor een hoger bedrag tegemoet komt, dan wordt het gedeelte boven het maximale toegestane bedrag een belastbare bezoldiging voor de werknemer.

Het voordeel van de tussenkomst van de werkgever kan enkel toegekend worden aan werknemers met een beperkt inkomen. Het belastbare bruto jaarloon mag in 2015 niet hoger liggen dan 32.990 euro.

Sportbeoefenaars

Het grensbedrag van de bruto beroepsinkomsten voor sportbeoefenaars wordt voor 2015 vastgelegd op 18.780 euro per jaar.

Kunstenaars

De vergoedingen die aan kunstenaars toegekend worden ter vergoeding van de gemaakte kosten voor kleinschalige artistieke activiteiten kunnen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van RSZ en bedrijfsvoorheffing.

Deze kostenvergoedingen in het kader van de zogenaamde kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars zijn beperkt tot de volgende bedragen voor 2015:

  • de vergoeding bedraagt maximum 122,24 euro per kalenderdag in 2015;
  • de kunstenaar mag maximum 2.444,74 euro verdienen voor al zijn artistieke prestaties samen in 2015.

Studentenarbeid: de student als belastingplichtige

Een student die beroepsinkomsten uit studentenarbeid of onderhoudsuitkeringen ontvangt, moet in principe een aangifte in de personenbelasting indienen. In deze aangifte moeten alle belastbare inkomsten vermeld worden, ook het deel van de onderhoudsuitkeringen en de bezoldigingen dat niet als bestaansmiddelen wordt beschouwd en waarmee dus geen rekening gehouden wordt om te bepalen of de student nog ten laste van zijn ouders is.

De ongehuwde student wiens jaarlijks netto-belastbaar inkomen in 2015 (aanslagjaar 2016) lager ligt dan 7.380 euro zal echter geen personenbelasting verschuldigd zijn.

Studentenarbeid: de student als persoon ten laste

Voor inkomstenjaar 2015 blijft de student ten laste van de ouders wanneer de totale inkomsten van de student lager zijn dan de hieronder vermelde bedragen:

Algemeen:

Bruto belastbaar inkomen* 2015: 3.900 euro

Netto belastbaar inkomen* 2015: 3.120 euro

Kind van alleenstaande ouder:

Bruto belastbaar inkomen 2015: 5.625 euro

Netto belastbaar inkomen 2015: 4.500 euro

Gehandicapt kind van alleenstaande ouder:

Bruto belastbaar inkomen 2015: 7.150 euro

Netto belastbaar inkomen 2015: 5.720 euro

Opgelet: Om te bepalen of de inkomsten lager liggen dan deze grenzen, moet er geen rekening gehouden worden met:

  • de eerste schijf van 2.600 euro van de bezoldigingen verkregen door studenten in uitvoering van een studentenovereenkomst;
  • de eerste schijf van 3.120 euro van de onderhoudsuitkeringen die aan de student zijn toegekend.

* bruto belastbaar: bruto-inkomsten – sociale bijdragen

* netto belastbaar: bruto belastbaar bedrag – 20% aftrekbare kosten met een minimum van
430 euro in 2015

Loonbonus

Voor inkomstenjaar 2015 bedraagt het maximum fiscaal vrijgestelde bedrag voor de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen 2.722 euro.

Verwarming en elektriciteit

Het kosteloos ter beschikking stellen van verwarming en/of elektriciteit door de werkgever aan de werknemer is een voordeel in natura. Dit voordeel wordt door de fiscus forfaitair gewaardeerd. Hieronder vindt u de geïndexeerde bedragen voor inkomstenjaar 2015.

Elektriciteit:

Bedrijfsleiders en leidinggevend personeel: 950 euro

Andere verkrijgers: 430 euro

Verwarming:

Bedrijfsleiders en leidinggevend personeel: 1.900 euro

Andere verkrijgers: 860 euro

Indexcoëfficiënt gratis woning

Ook het gratis ter beschikking stellen van een onroerend goed vormt een voordeel van alle aard. Voor de fiscus wordt dit voordeel forfaitair gewaardeerd aan 100/60ste van het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van de woning.

Het voordeel wordt bepaald volgens de volgende formules:

Woning ter beschikking gesteld door een rechtspersoon:

  • Niet-geïndexeerd KI is kleiner dan of gelijk aan € 745:

Geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25

  • Niet-geïndexeerd KI is groter dan € 745:

Geïndexeerd KI x 100/60 x 3,8

Woning ter beschikking gesteld door een natuurlijke persoon:

  • Geïndexeerd KI x 100/60

Voor een gemeubelde woning wordt het voordeel in natura wel nog verhoogd met 2/3.

Het kadastraal inkomen wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor inkomstenjaar 2015 bedraagt de indexatiecoëfficiënt voor het kadastraal inkomen 1,7057.

Opmerking: de RSZ baseert zich in principe op de huurwaarde om het voordeel van een gratis woning te bepalen. In de praktijk kan het fiscale forfait ook hier wel richtinggevend zijn voor de RSZ.

Aangezien wij niet altijd op de hoogte zijn van het KI van een woning of van de concrete samenstelling van de bedragen die geboekt worden als voordeel van alle aard, vragen wij u om ons te contacteren indien u van mening bent dat deze wijzigingen gevolgen kunnen hebben voor de loonberekening van uw onderneming. Op die manier kunnen we samen met u bekijken of er voor uw onderneming daadwerkelijk een aanpassing van de voordelen van alle aard moet gebeuren.

Bron:  Berichten in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen – aanslagjaar 2016, B.S. 21 januari 2015.