Besox

Nieuwe bedragen leerovereenkomsten en stageovereenkomsten Vlaamse Gemeenschap

15 januari 2016

Overeenkomstig de besluiten van de Vlaamse Regering worden de minimale leer- en stagevergoedingen jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

 

  1. Leerovereenkomsten Vlaamse Gemeenschap

Vanaf 1 januari 2016 gelden de volgende maandelijkse minimale leervergoedingen verschuldigd aan leerlingen met een erkende leerovereenkomst in de Vlaamse Gemeenschap:

 Jonger dan 18 jaartijdens het 1ste jaar van de leertijd: € 324,10tijdens het 2de jaar van de leertijd : € 432,15tijdens het 3de jaar van de leertijd : € 520,08 (*) Vanaf 18 jaar :tijdens het 1ste jaar van de leertijd: € 432,15tijdens het 2de jaar van de leertijd : € 486,16tijdens het 3de jaar van de leertijd : € 520,08 (Overeenkomstig het besluit op de leertijd mag de vergoeding van het 3de jaar leertijd niet hoger liggen dan de kinderbijslaggrens. Deze grens bedraagt momenteel € 520,08. De vergoeding van het 3de jaar leertijd moet daarom begrensd worden tot € 520,08 per maand).

 

  1. Stageovereenkomsten Vlaamse Gemeenschap

Vanaf 1 januari 2016 gelden voor stageovereenkomsten erkend vanaf 1 juli 2010 de volgende maandelijkse minimale stagevergoedingen verschuldigd aan voltijdse stagiairs met een erkende stageovereenkomst betreffende de ondernemersopleiding in de Vlaamse Gemeenschap: tijdens het eerste jaar praktijkstage: € 736,11 tijdens het tweede jaar praktijkstage: € 869,94 tijdens het derde jaar praktijkstage: € 1003,78