Besox

Nieuw: werkervaringsstage in Vlaanderen

10 februari 2017

In het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2017 is een besluit van de Vlaamse Regering verschenen met betrekking tot de werkervaringsstage.

De werkervaringsstage is een stage voor een werkzoekende op een reële werkvloer, die als voornaamste doel heeft om de werkzoekende generieke competenties te laten opbouwen die van elke werknemer verwacht worden, los van de functie van de werknemer. Bovendien is het de bedoeling om op die manier de werkzoekende werkervaring te laten opdoen.

De VDAB kan de werkzoekende een werkervaringsstage voorstellen bij een werkgever.

De stage staat open voor elke werkzoekende voor zover:

 • de VDAB oordeelt dat de werkervaringsstage passend is in zijn traject naar werk;
 • de werkzoekende voldoende leerpotentieel heeft om de afstand tot het normale economische circuit te overbruggen;
 • de werkzoekende een gebrek aan generieke competenties en werkervaring heeft.

Er dient verder rekening te worden gehouden met volgende bepalingen:

 • de VDAB beslist of de werkzoekende een werkervaringsstage mag volgen en over de verlenging en de eventuele voortijdige beëindiging van de werkervaringsstage;
 • de VDAB bepaalt de duur van de werkervaringsstage, namelijk maximaal 6 maanden en voor ten minste 20 uur per week;
 • de werkervaringsstage wordt aangevat met een opleidingsplan. Het plan omvat de aan te leren competenties en de wijze waarop de competenties zullen worden aangeleerd;
 • tijdens de duur van de werkervaringsstage wordt de werkzoekende regelmatig door de VDAB opgevolgd. De werkgever staat op zijn beurt in voor de ondersteuning van de werkzoekende op de werkvloer;
 • de persoon die een werkervaringsstage volgt, heeft recht op bepaalde vergoedingen indien hij voldoet aan de voorwaarden;
 • de werkzoekende die een werkervaringsstage volgt, heeft recht op een maandelijkse vergoeding van € 200 die betaald wordt door de VDAB. De vergoeding wordt naar verhouding verminderd voor de maanden waarin er onvolledige prestaties werden verricht;
 • tijdens de werkervaringsstage is de stagiair verzekerd voor ongevallen. De werkzoekende die in het kader van de werkervaringsstage schade berokkent aan de VDAB of aan derden, wordt alleen in welbepaalde gevallen aansprakelijk gesteld (namelijk in geval van zware fout, bedrog of herhaalde lichte fout).

Voor de uitvoering van de werkervaringsstage wordt tussen de VDAB, de stagiair en de werkgever een overeenkomst gesloten. Het model wordt bepaald door de raad van bestuur van de VDAB.

De overeenkomst vermeldt ten minste:

 • de identiteit van de partijen;
 • de aanvangsdatum van de werkervaringsstage en de duur ervan;
 • de omschrijving van de activiteiten die in het kader van de werkervaringsstage plaatsvinden op de werkvloer;
 • de rechten en plichten van de partijen.

De werkervaringsstage zal worden geschorst gedurende de periodes van ziekte, moederschapsverlof, ongeval of overmacht.

De werkervaringsstage zal worden stopgezet:

 • als de periode van schorsing een zodanige duur heeft bereikt dat de re-integratie van de werkzoekende moeilijk is;
 • als de stagiair of de werkgever niet langer zijn contractuele verplichtingen naleeft en de VDAB vaststelt dat de verdere uitvoering onmogelijk is.

Indien de werkervaringsstage deel uitmaakt van een traject tijdelijke werkervaring, kan de trajectbegeleider de werkervaringsstage inzetten.

Het besluit is in werking getreden op 1 januari 2017.

 

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft de werkervaringsstage, B.S. 3 februari 2017.