Besox

Nieuw statuut student-ondernemer

23 januari 2017

Op 30 december 2016 werd de Wet tot vaststelling van het sociaal en fiscaal statuut van de student-zelfstandige in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Deze wet treedt in werking op 1 januari 2017 en voorziet dat studenten, die hun studies combineren met een zelfstandige activiteit, een specifieke gunstige bijdrageregeling krijgen en nog steeds fiscaal ten laste kunnen blijven van hun ouders.

Een student wordt beschouwd als student-ondernemer indien:

  • hij minstens 18 jaar en hoogstens 25 jaar is;
  • hij voor het betrokken school- en academiejaar, in hoofdzaak ingeschreven is om regelmatig lessen te volgen in een Belgische of een buitenlandse onderwijsinstelling, met het oog op het behalen van een diploma dat erkend wordt door een bevoegde overheid in België;
  • hij een beroepsactiviteit uitoefent, uit hoofde waarvan hij onderworpen is aan het sociaal statuut der zelfstandigen krachtens dit besluit.

Inmiddels werden reeds 2 uitvoeringsbesluiten gepubliceerd die het volgende bepalen:

  • de praktische modaliteiten: de modaliteiten voor de indiening van de aanvraag, het begin en het einde van de onderwerping en wat er moet worden verstaan onder ‘een Belgische of een buitenlandse onderwijsinstelling’, ‘een in hoofdzaak ingeschreven student’ en ‘regelmatig lessen volgen’;
  • dat de periodes waarvoor de student verminderde bijdragen betaalt als student-ondernemer meetellen voor de vereiste wachttijd om rechten te openen inzake arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap.

Sociale bijdragen

Er geldt een voordelige regeling van sociale bijdragen voor studenten die inkomsten hebben die lager zijn dan de drempel die van toepassing is voor zelfstandigen in hoofdberoep

(€ 13.296,25 in 2017):

  • vrijstelling van sociale bijdragen indien hun jaarlijks inkomen minder bedraagt dan

€ 6.648,13;

  • een verminderd percentage van 21% (20,5% in 2018) wanneer het inkomen het bedrag van € 6.648,13 bereikt, maar minder bedraagt dan € 13.296,25.

De student-ondernemer die een bijdrage betaalt in toepassing van de specifieke regeling, is als titularis onderworpen aan de regeling inzake gezondheidszorgen.

Studenten-ondernemers die geen bijdragen betalen, genieten een behoud van rechten inzake gezondheidszorgen als persoon ten laste.

Fiscaal ten laste

De eerste schijf van inkomsten van een student-ondernemer en de inkomsten van een leerling in een alternerende opleiding worden buiten beschouwing gelaten als bestaansmiddel (€ 2.610 in 2016). Deze regeling bestaat momenteel reeds voor de inkomsten van jobstudenten.

 

Bron: Wet dd. 18 december 2016 tot vaststelling van het sociaal en fiscaal statuut van de student-zelfstandige (1), B.S. 30 december 2016 – K.B. dd. 22 december 2016, wat het sociaal statuut van de student-zelfstandige betreft, tot wijziging van het K.B. van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, B.S. 10 januari 2017 – K.B. dd. 22 december 2016 tot wijziging van het K.B. van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het K.B. nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, B.S. 10 januari 2017.