Besox

Nieuw formulier voor vrijstelling bedrijfsvoorheffing investering in steunzones

21 maart 2016

Sedert april 2015 kunnen werkgevers die een investering doen in een door de overheid erkende “steunzone” een specifieke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten. Werkgevers die aan alle voorwaarden voldoen, krijgen gedurende 2 jaar een korting van 25% op de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op de bezoldigingen van de nieuwe werknemers die ze hebben aangeworven als gevolg van deze investering.

De werkgever die gebruik wil maken van de vrijstelling moet vóór de aanvang van de investering een speciaal investeringsformulier (formulier nr. 274SZ) aan de FOD Financiën overmaken. Dit om aan te tonen dat hij binnen het toepassingsgebied valt en aan de voorwaarden voldoet. In het formulier beschrijft de werkgever onder meer hoeveel hij zal investeren en hoeveel extra werknemers hij hierdoor zal kunnen aanwerven. Ook het verband tussen de bijkomende arbeidsplaatsen en de investering zal door de werkgever aangetoond moeten worden.

De wettelijke voorwaarden om van deze gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor investeringen in steunzones te kunnen genieten, werden onlangs gewijzigd. Zo is het niet meer verplicht om voor de investering gewestelijke steun te genieten.

In het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2016 is een nieuw formulier nr. 274SZ gepubliceerd dat aangepast is aan de recente wetswijziging.

Voor het Vlaamse Gewest moet dit formulier nr. 274SZ vóór de aanvang van de investering overgemaakt worden aan het bevoegde Documentatiecentrum – Bedrijfsvoorheffing, Vlaanderenstraat 1, 9300 Aalst, doc.centr.bv.denderlw.kruisstr@minfin.fed.be.

 

Bron: KB van 4 maart 2016 tot wijziging van het in artikel 275(8), §5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier, B.S.14 maart 2016.

Tags