Besox

Nationale Arbeidsraad niet akkoord met verhoging maandelijks plafond onbelast bijverdienen

15 oktober 2018

De ministerraad van 14 september 2018 keurde op voorstel van minister van Werk Kris Peeters, minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van K.B. goed over de economische relance en de versterking van de sociale cohesie.

Iedereen die reeds een hoofdstatuut heeft, kan € 500 op maandbasis en € 6.000 op jaarbasis (niet-geïndexeerde bedragen) onbelast bijverdienen via één van de volgende pijlers:

  • het verenigingswerk;
  • de occasionele diensten tussen burgers;
  • de deeleconomie via een erkend platform.

Het ontwerp van K.B. voorziet dat het maandelijkse inkomen dat mag worden verdiend vanaf 1 januari 2019 wordt verhoogd van € 500 naar € 1.000 voor de volgende specifieke activiteiten:

  • animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt;
  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester en seingever bij sportwedstrijden.

Het maximum van de maandelijkse vergoeding kan dus hoger zijn dan 1/12e van de jaarlijkse vergoeding van

€ 6.000, maar het jaarlijks maximumbedrag blijft van toepassing.

De Nationale Arbeidsraad herinnerde er in zijn advies aan dat hij zich in een advies van 17 november 2017 reeds heeft uitgesproken over het tussenstatuut dat de wet van 18 juli 2018 heeft ingevoerd voor verenigingswerkers:

  • hij bevestigt dan ook zijn standpunt dat de maandelijkse grenswaarde voor verenigingswerkers op een maximum van € 500 moet worden behouden, aangezien het gaat om activiteiten die tijdens de vrije tijd worden verricht;
  • bovendien heeft hij in dit advies gewezen op mogelijke risico’s op verdringing van reguliere werkgelegenheid omdat er in een aantal sectoren, zoals de sport, niet zelden een inmenging is van commerciële en niet-commerciële activiteiten.

Het ontwerp werd intussen ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron: Ontwerp van K.B. tot uitvoering van artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, www.presscenter.org, en advies nr. 2.097 van 25 september 2018 van de NAR.