Besox

NAR geeft advies over voorziene wetswijzigingen loonbeschermingswet

5 juni 2015

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft op 26 mei 2015 een advies gegeven over een voorstel om de loonbeschermingswet van 12 april 1965 aan te passen.

Ten eerste gaat het om een wetsvoorstel om de betaling van loon in cash te verbieden. Dit verbod heeft als doel te vermijden dat een deel van het loon in het zwart zou betaald worden en men daardoor zou ontsnappen aan de betaling van bedrijfsvoorheffing en werkgevers- en werknemersbijdragen aan de RSZ.

De NAR gaat akkoord met dit verbod op cashbetalingen. De sociale partners stellen wel dat er rekening moet gehouden worden met de praktijk en dat ondernemingen die te goeder trouw zijn niet onnodig en bovenmatig gehinderd mogen worden. Daarom verwijst de NAR naar het sectoraal kader om de sociale autonomie van de sectoren te respecteren. De sectorale sociale partners zouden dus (verder) kunnen beslissen om de uitbetaling van hand tot hand in hun sector mogelijk te maken. De modaliteiten hiervan verschillen naargelang de in de sectoren bestaande situatie.

De volgende situaties zijn mogelijk:

  • indien er geen sectoraal akkoord is, kan men na de invoering van het principieel verbod slechts van hand tot hand uitbetalen indien dit in een formeel sectoraal akkoord wordt opgenomen;
  • indien een sectoraal akkoord de uitbetaling van hand tot hand mogelijk maakt, blijft dit gedurende de looptijd van dit akkoord geldig en moet dit gerespecteerd worden;
  • door impliciete akkoorden of gebruiken zou de uitbetaling van hand tot hand mogelijk blijven onder strikte voorwaarden, zelfs na invoering van het principieel verbod.

In een tweede advies spreekt de NAR zich uit over een voorontwerp van wet dat de procedure van kennisgeving van een loonoverdracht vereenvoudigt:

  • de kennisgevingen aan de gecedeerde schuldenaar (werkgever of overheidsinstelling) zouden, mits voorafgaand akkoord, elektronisch kunnen gebeuren in de plaats van op straffe van nietigheid bij aangetekende brief of per deurwaardersexploot;
  • de kennisgevingen worden aangepast om informatisering mogelijk te maken;
  • de verzending van bijlagen wordt vervangen door vermeldingen in de papieren of elektronische formulieren.

Het is de bedoeling om dit systeem van beveiligde elektronische verzending in een eerste fase in te voeren tussen schuldeisers-overnemers en de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) en vervolgens uit te breiden naar andere openbare instellingen van sociale zekerheid waar regelmatig loonoverdrachten worden uitgevoerd. Dit kan binnen het informaticaproject ‘E-deduction’ dat de elektronische mededeling van persoonsgegevens toelaat bij de vereenvoudigde procedure van fiscaal derdenbeslag tussen de FOD Financiën en de RJV.

De NAR bracht een positief advies uit en formuleerde de volgende motivatie:

  • er wijzigt niets aan de inhoud van de kennisgeving aan de werknemer en er zal geen informatisering van deze kennisgeving zijn;
  • de vereenvoudiging van de kennisgevingen tussen de schuldeiser-overnemer en de gecedeerde schuldenaar leidt niet tot een verlies van informatie;
  • de informatisering houdt voordelen in voor alle partijen, er is minder risico op een verkeerde identificatie van de overdrager, de gedane inhoudingen kunnen sneller geactualiseerd worden en de gegevens moeten niet meer overgeschreven worden en de documenten moeten niet meer geklasseerd worden.

Bron: NAR-adviezen nr. 1.939 en nr. 1.940 van 26 mei 2015, www.cnt-nar.be.

Tags