Besox

NAR geeft advies over het elektronisch medisch attest (Project “Mult-eMediatt”)

30 maart 2023

Wat?

Volgens de bedenkers van het project voegt Mult-eMediatt een manier toe voor de toezending van het arbeidsongeschiktheidsattest door ervoor te zorgen dat het elektronisch doorgestuurd kan worden van de software van de arts naar de werkgever(s). Zo verstuurt de arts, met het akkoord van de patiënt in het kader van het vertrouwelijke gesprek met de arts, het arbeidsongeschiktheidsattest naar de door de patiënt aangewezen werkgever(s).

Kader?

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is, rusten er op hem twee verschillende verplichtingen:

  1. zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen telkens hij arbeidsongeschikt is;
  2. een arbeidsongeschiktheidsattest voorleggen aan zijn werkgever wanneer een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement dat voorschrijft of wanneer de werkgever erom vraagt.

De werknemer is hiervoor verantwoordelijk en draagt hiervan de bewijslast.

Het is de bedoeling van de regering dat de behandelend artsen het arbeidsongeschiktheidsattest van hun patiënten elektronisch kunnen doorsturen aan de werkgevers.

Advies?

De Raad benadrukt dat het elektronisch versturen van het arbeidsongeschiktheidsattest door de behandelend arts niets verandert aan de bovengenoemde verplichtingen van de arbeidsongeschikte werknemer ten aanzien van zijn werkgever, waarvoor hij als enige verantwoordelijk blijft. Ook aan de bewijslast die op hem rust wijzigt niets.

Wat de verwittigingsplicht betreft, merkt de Raad evenwel op dat werknemers te goeder trouw zouden kunnen denken dat de elektronische toezending van het arbeidsongeschiktheidsattest gelijk staat met de werkgever op de hoogte brengen van hun afwezigheid en dat zij dat dus zelf niet meer hoeven te doen.

Met betrekking tot de verplichting om een arbeidsongeschiktheidsattest voor te leggen, wijst de Raad erop dat de werknemers zich ervan bewust moeten zijn dat zij door in te stemmen met deze elektronische verzending, eigenlijk hun behandelend arts een mandaat geven om het arbeidsongeschiktheidsattest op niet-fysieke wijze voor te leggen aan hun werkgever.

Om de aandacht van de arbeidsongeschikte werknemers op de twee bovengenoemde punten te vestigen, vraagt de Raad dat het aan de werknemers verstrekte ontvangstbewijs twee vermeldingen bevat waarin uitdrukkelijk en op een begrijpelijke manier wordt gesteld dat:

  • de werknemer, als dat nog niet is gebeurd, zijn werkgever(s) onmiddellijk op de hoogte moet brengen van zijn arbeidsongeschiktheid;
  • het arbeidsongeschiktheidsattest op uitdrukkelijk verzoek van de werknemer door de behandelend arts van de werknemer elektronisch werd voorgelegd aan de op dit ontvangstbewijs vermelde werkgever(s).

De Raad vraagt bovendien dat dit ontvangstbewijs, net als het ontvangstbewijs dat de behandelend arts ontvangt, wordt beschouwd als een bewijsmiddel.

Wij volgen dit nauwgezet voor je op en berichten je zodra dit project effectief wordt gerealiseerd.

Bron: Advies NAR nr. 2.352 administratieve vereenvoudiging in de sector van de gezondheidszorg – Informatisering van het arbeidsongeschiktheidsattest (Project “Mult-eMediatt”).

Categorie

Tags