Besox

NAR-CAO nr. 118 over de landingsbanen ondertekend

22 mei 2015

Op 1 januari 2015 werd de leeftijdsgrens voor het recht op uitkeringen bij landingsbanen op 60 jaar gebracht indien het gaat om een eerste aanvraag of een aanvraag die geen verlenging is, van datum tot datum, van dezelfde breuk van prestatievermindering van een tijdskrediet eindeloopbaan dat loopt op 31 december 2014.

Een werknemer kan echter reeds uitkeringen bekomen vanaf 55 jaar, wanneer er afwijkende voorwaarden vervuld worden die voorzien zijn in de volgende situaties:

  • de werknemer is op de aanvangsdatum van het tijdskrediet eindeloopbaan tewerkgesteld in een onderneming die erkend is als onderneming in herstructurering of als onderneming in moeilijkheden;
  • de werknemer kan op de datum van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende bewijzen, overeenkomstig de reglementering die het stelsel van ‘werkloosheid met bedrijfstoeslag’ bepaalt;
  • de werknemer heeft op de datum van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever een zwaar beroep (= arbeid in wisselende ploegen, arbeid in onderbroken diensten en nachtarbeid) uitgeoefend ofwel gedurende minstens 5 jaar in de voorafgaande 10 jaar, ofwel gedurende minstens 7 jaar in de voorafgaande 15 jaar;
  • de werknemer heeft op de datum van de schriftelijke kennisgeving tenminste 20 jaar in een stelsel met nachtarbeid gewerkt;
  • de werknemer is tewerkgesteld bij een werkgever die valt onder het PC 124 en de arbeidsgeneesheer heeft aan betrokkene een attest afgeleverd dat bevestigt dat hij ongeschikt is om zijn beroepsactiviteit verder te zetten.

De toegangsleeftijd zal geleidelijk worden opgetrokken tot 60 jaar op 1 januari 2019, tenzij de Nationale Arbeidsraad hierover, voor de periode 2015-2016, een kader-CAO afsluit, die sectoren en ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering, onder bepaalde voorwaarden, toelaat in uitvoering hiervan de leeftijdsgrens van 55 jaar voor die periode te behouden in een collectieve arbeidsovereenkomst. De kader-CAO kan om de twee jaar worden verlengd en aangepast.

In uitvoering hiervan heeft de NAR op 27 april 2015 de kader-CAO nr. 118 gesloten.

Leeftijdsgrens voor een landingsbaan lange loopbaan en zwaar beroep met uitkering

Voor de periode 2015-2016 wordt de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht voor  de werknemers die hun prestaties verminderen (halftijdse betrekking of vermindering met 1/5de) in het kader van een landingsbaan lange loopbaan of zwaar beroep en op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever voldoen aan de voorziene uitzonderingsvoorwaarden.

Om een beroep te kunnen doen op deze leeftijdsgrens moet het voor de werknemer bevoegde paritair comité of subcomité een sector-CAO afsluiten voor de geldigheidsduur van de NAR-CAO die uitdrukkelijk stelt dat zij is afgesloten in toepassing van de NAR-CAO.

Leeftijdsgrens voor een landingsbaan met uitkering bij ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden

Voor de periode 2015-2016 wordt de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht voor de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen (halftijdse betrekking of vermindering met 1/5de) in een onderneming die in moeilijkheden of herstructurering is.

Om op deze leeftijdsgrens een beroep te kunnen doen, moet de onderneming waarin de werknemer is tewerkgesteld, erkend zijn als onderneming in herstructurering of onderneming in moeilijkheden en een CAO hebben gesloten naar aanleiding van de herstructurering of de moeilijkheden waarin uitdrukkelijk gesteld wordt dat toepassing gemaakt wordt van de NAR-CAO.

Bovendien moet de aanvangsdatum van de vermindering van de arbeidsprestaties gelegen zijn in de periode van erkenning van de onderneming als onderneming in herstructurering of moeilijkheden.

Inwerkingtreding en duur van de CAO nr. 118

De CAO nr. 118 is gesloten voor bepaalde duur en treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 en treedt buiten werking op 31 december 2016.

Ze is van toepassing op periodes van vermindering van arbeidsprestaties waarvoor de aanvangsdatum of de datum van verlenging gelegen is tijdens de geldigheidsduur van de CAO.

De overeenkomst kan na 2016 worden verlengd of aangepast waarbij de minimumleeftijd geleidelijk kan worden verhoogd.

Bron: CAO nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling voor 2015-2016 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Tags