Besox

Nachtarbeid in de e-commerce

30 maart 2016

Op 22 december 2015 sloten de sociale partners een sectoraal kaderakkoord dat nachtarbeid mogelijk maakt in ondernemingen binnen de handels- en distributiesector. Hiermee wil men de concurrentiepositie van de e-commerce sector ten opzichte van onze buurlanden versterken.

De bevoegde paritaire comités, PC 201, PC 202, PC 202.01, PC 311 en PC 312 namen de algemene principes van het kaderakkoord op 14 januari 2016 op in sectorale kader-cao’s.

Deze cao’s bepalen dat nachtarbeid mogelijk is voor e-commerce activiteiten als artikelen 37 en 38 van de Arbeidswet gerespecteerd worden.

Op basis van de vastgelegde principes kunnen op ondernemingsniveau overeenkomsten afgesloten worden waardoor elke onderneming op maat invulling aan het kaderakkoord kan geven.

De ondernemingen moeten de volgende elementen onderhandelen via cao of, indien er geen vakbondsafvaardiging is, via de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement:

  • het bepalen en oplijsten van welke activiteiten (en dus ook welke functies) onder de e-commerce activiteiten vallen;
  • welke vorm van nachtarbeid nodig is voor de onderneming in het kader van de ontwikkeling van de e-commerce activiteiten in de betrokken onderneming;
  • met welke contracten de personeelsleden aangeworven in het kader van e-commerce zullen worden tewerkgesteld en volgens welk arbeidsregime en uurrooster ze zullen worden tewerkgesteld;
  • omkadering betreffende studentenarbeid;
  • de toeslag voor nachtarbeid moet minimaal gelijk zijn aan de toeslag voorzien in cao nr. 49. Op ondernemingsvlak kunnen bijkomende en andere compensaties onderhandeld worden.

De e-commerce jobs zullen ingevuld worden door bijkomende aanwervingen of op basis van vrijwilligheid van werknemers die momenteel reeds in dienst zijn.

Tot nu toe was het nog wachten op de publicatie van het koninklijk besluit dat de nachtarbeid wettelijk mogelijk maakt. Dit besluit werd op 18 maart 2016 in het Staatsblad gepubliceerd en bepaalt dat de werknemers ’s nachts mogen tewerkgesteld worden voor het uitvoeren van alle werkzaamheden verbonden aan de elektronische handel, voor zover de aard van de werken of de activiteit dit rechtvaardigt.

Men kan nu daadwerkelijk ondernemingscao’s sluiten over de invoering van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten.

 

Bron: KB van 13 maart 2016 waarbij nachtarbeid wordt toegestaan voor het uitvoeren van alle werkzaamheden verbonden aan de elektronische handel in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201), het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311) en het Paritair Comité voor de warenhuizen (PC 312) ressorteren, B.S. 18 maart 2016.

Tags