Besox

Moet u ook nog een analyseverslag over uw bezoldigingsstructuur maken?

30 maart 2015

De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen legt aan bepaalde ondernemingen de verplichting op om vanaf boekjaar 2014 een gedetailleerde analyse van de bezoldigingsstructuur binnen de onderneming op te stellen.

De bedoeling van het analyseverslag is om te onderzoeken of het bezoldigingsbeleid binnen een onderneming genderneutraal is. De wetgever wil met andere woorden dat er in de grotere ondernemingen onderzocht wordt of mannen en vrouwen binnen de onderneming hetzelfde verdienen voor hetzelfde werk.

Elke onderneming die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstelt op het niveau van de technische bedrijfseenheid, is verplicht om 2-jaarlijks een analyseverslag te maken.

De berekening van het aantal werknemers gebeurt op basis van de regels die van toepassing zijn voor de sociale verkiezingen. Hierdoor valt de referteperiode voor de berekening van het gemiddeld aantal werknemers voor het eerste analyseverslag dus samen met het kalenderjaar 2011.

Ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstellen, moeten een volledig analyseverslag opstellen.

Dit analyseverslag moet de volgende gegevens bevatten:

  • de bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen (voor de deeltijders worden deze uitgedrukt in voltijdse equivalenten);
  • de patronale premies voor buitenwettelijke verzekeringen;
  • het totaal van de andere, extralegale voordelen toegekend bovenop het loon aan (een gedeelte van) de werknemers.

Ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers, maar minder dan 100 werknemers tewerkstellen, mogen zich beperken tot een beknopt verslag.

Dit analyseverslag moet de volgende gegevens bevatten:

  • de bezoldigingen en rechtstreeks sociale voordelen (voor de deeltijders worden deze uitgedrukt in voltijdse equivalenten);
  • het totaal van de andere, extralegale voordelen toegekend bovenop het loon aan (een gedeelte van) de werknemers.

Op basis van de informatie verkregen via het analyseverslag zal de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging, na overleg met de werkgever, beslissen om een actieplan op te stellen wanneer zou blijken dat er een ongelijkheid is met betrekking tot het loon van mannen en vrouwen in de onderneming. Wordt er een actieplan opgesteld, dan zal het volgend analyseverslag ook een rubriek moeten bevatten over de vooruitgang van dit actieplan.

Tags