Besox

Moet u ook opnieuw een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opmaken?

21 februari 2017

Sedert 2013 moeten alle werkgevers met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen. Dit plan moet maatregelen bevatten om de tewerkstelling van oudere werknemers te behouden of te bevorderen.

De berekening van het aantal werknemers gebeurt op de eerste werkdag van het kalenderjaar en dit telkens voor een periode van 4 jaar. Werkgevers die op 2 januari 2013 meer dan 20 werknemers tewerkstelden, waren bijgevolg verplicht om een werkgelegenheidsplan op te stellen voor de periode van 2013 tot en met 2016.

Voor de komende periode van 4 jaar, namelijk van 2017 tot en met 2020, is het aantal werknemers op de eerste werkdag van 2017 doorslaggevend en moet er dus voor alle ondernemingen een nieuwe telling gebeuren. Of de onderneming voor de periode 2013-2016 al dan niet een werkgelegenheidsplan moest opstellen, is hierbij niet van belang.

De volgende telling zal moeten gebeuren op 2 januari 2021.

Om het aantal werknemers te bepalen moet rekening gehouden worden met het aantal werknemers in voltijdse equivalenten op basis van de Dimona-aangiften én met het aantal uitzendkrachten in voltijdse equivalenten in de onderneming (op het niveau van de technische bedrijfseenheid) op de eerste werkdag van het kalenderjaar.

Telt uw onderneming op 2 januari 2017 meer dan 20 voltijdse equivalenten, dan moet uw onderneming voor de komende 4 jaren (2017, 2018, 2019 en 2020) een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers opstellen. Deze verplichting blijft dus ook gelden als uw personeelsbestand in de loop van de komende jaren onder de 20 zou dalen.

Heeft uw onderneming maximum 20 voltijdse equivalenten op 2 januari 2017, dan bent u voor de volgende 4 jaar vrijgesteld van de verplichting om een werkgelegenheidsplan op te stellen.

In het werkgelegenheidsplan moet de onderneming een aantal verplichte vermeldingen opnemen en moet de werkgever één of meerdere actiegebieden en concrete maatregelen vermelden met als doelstelling om de tewerkstelling van 45-plussers in de onderneming te behouden of te bevorderen. Het kan gaan om maatregelen die nu reeds toegepast worden binnen de onderneming of om de invoering van nieuwe maatregelen. Een werkgever kan kiezen om jaarlijks een werkgelegenheidsplan op te stellen of om een meerjarenplan op te maken.

De werkgever moet het ontwerp van werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers voorleggen aan de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging, het CPBW of de werknemers zelf. Deze bespreking moet gebeuren binnen de 3 maanden na de afsluiting van het boekjaar. Voor de meeste ondernemingen is dit dus tegen 31 maart 2017.

Na afloop van het werkgelegenheidsplan moet de werkgever de werknemersvertegenwoordigers of de werknemers zelf informeren over de resultaten van de maatregelen. Bij een meerjarenplan moet de werkgever bovendien elk jaar verslag uitbrengen van de voortgang van de maatregelen uit het werkgelegenheidsplan.

De werkgever moet het werkgelegenheidsplan gedurende 5 jaar bewaren en op verzoek van de inspectie kunnen voorleggen. Een werkgever die geen werkgelegenheidsplan opmaakt, riskeert een strafrechtelijke of een administratieve geldboete.

 

Bron: CAO nr. 104 van 27 juni 2012 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming.