Besox

Moet u ook opnieuw een analyseverslag over uw bezoldigingsstructuur maken?

28 februari 2017

Bepaalde ondernemingen moeten sinds 2015 een gedetailleerde analyse van de bezoldigingsstructuur binnen hun onderneming opstellen. De bedoeling van het analyseverslag is om te onderzoeken of het bezoldigingsbeleid binnen een onderneming genderneutraal is. De overheid wil met andere woorden dat er in de grotere ondernemingen onderzocht wordt of mannen en vrouwen binnen de onderneming hetzelfde loon verdienen voor hetzelfde werk.

Het eerste analyseverslag van de loonkloof tussen mannen en vrouwen had betrekking op het boekjaar 2014. Voortaan heeft het analyseverslag telkens betrekking op twee boekjaren. Het eerstvolgende analyseverslag zal bijgevolg moeten handelen over de boekjaren 2015 en 2016.

Elke onderneming (op het niveau van de technische bedrijfseenheid) die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstelt, is verplicht om 2-jaarlijks een analyseverslag te maken. De berekening van het aantal werknemers gebeurt op basis van de regels die van toepassing zijn voor de sociale verkiezingen.

Ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstellen, moeten een volledig analyseverslag opstellen. Dit volledig analyseverslag moet de volgende gegevens bevatten:

  • de bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen (voor de deeltijders worden deze uitgedrukt in voltijdse equivalenten);
  • de patronale premies voor buitenwettelijke verzekeringen;
  • het totaal van de andere, extralegale voordelen toegekend bovenop het loon aan (een gedeelte van) de werknemers.

Ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers, maar minder dan 100 werknemers tewerkstellen, mogen zich beperken tot een beknopt verslag. Dit beknopt analyseverslag moet de volgende gegevens bevatten:

  • de bezoldigingen en rechtstreeks sociale voordelen (voor de deeltijders worden deze uitgedrukt in voltijdse equivalenten);
  • het totaal van de andere, extralegale voordelen toegekend bovenop het loon aan (een gedeelte van) de werknemers.

Een werkgever die minstens 50 werknemers tewerkstelt, moet het analyseverslag over de bezoldigingsstructuur van de werknemers 2-jaarlijks overmaken aan de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging. Dit analyseverslag moet besproken worden binnen de 3 maanden die volgen op het afsluiten van het boekjaar. Voor de meeste ondernemingen is dit dus vóór 31 maart 2017.

Op basis van de informatie verkregen via het analyseverslag zal de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging, na overleg met de werkgever, beslissen om een actieplan op te stellen wanneer zou blijken dat er een ongelijkheid is met betrekking tot het loon van mannen en vrouwen in de onderneming. Wordt er een actieplan opgesteld, dan zal het volgend analyseverslag ook een rubriek moeten bevatten over de voortgang van dit actieplan.

Een werkgever die geen analyseverslag over de bezoldigingsstructuur opmaakt en meedeelt aan de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging, riskeert een strafrechtelijke of een administratieve geldboete.

Wenst u meer informatie over dit analyseverslag, dan kan u hiervoor bij CLB terecht.

 

Bron: Koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende het analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers, B.S. 15 mei 2014.