Besox

Moet u het aantal werknemers op 30 juni van elk jaar in het oog houden?

13 juni 2016

Het aantal werknemers dat op 30 juni bij een bepaalde firma in dienst is, kan verschillende implicaties hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de startbaanverplichting en het tijdskrediet.

 

De startbaanverplichting

Er geldt een verplichting om jonge werknemers aan te werven ten belope van ten minste 3% van het totale personeelsbestand, ten opzichte van het 2e kwartaal van het voorgaande jaar, voor firma’s die op 30 juni van het voorgaande jaar minstens 50 werknemers in dienst hadden.

Onder jongeren verstaat men werknemers die op de eerste dag van het kwartaal nog geen 26 jaar oud zijn, ongeacht of zij met een startbaanovereenkomst aangeworven worden.

Werkgevers die niet aan deze verplichting voldoen, kunnen veroordeeld worden tot het betalen van een vergoeding en kunnen niet genieten van de RSZ-bijdragevermindering voor jonge, laaggeschoolde werknemers (opgelet: deze RSZ-vermindering zal vanaf 1 juli 2016 voor Vlaanderen wellicht wijzigen ten gevolge van de regionalisering van het doelgroepenbeleid).

Sommige sectoren zijn vrijgesteld van deze startbaanverplichting.

 

Het tijdskrediet

In ondernemingen met maximaal 10 werknemers op 30 juni van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin iemand een aanvraag voor tijdskrediet indient, bestaat er geen recht op tijdskrediet, vermindering van de loopbaan met 1/5de of vermindering van de arbeid voor oudere werknemers. De toestemming van de werkgever is steeds vereist.

De datum 30 juni is inzake tijdskrediet ook van belang in het kader van de termijn voor de aanvraag van het tijdskrediet. In ondernemingen die op 30 juni van het voorgaande jaar meer dan 20 werknemers hebben, moet de werknemer die tijdskrediet wenst zijn werkgever hiervan 3 maanden op voorhand op de hoogte brengen. In ondernemingen met 20 werknemers of minder bedraagt deze termijn 6 maanden.

Tags