Besox

Modernisering van de loonnormwet van 1996 goedgekeurd

4 november 2016

Eveneens op 28 oktober 2016 heeft de Ministerraad, op voorstel van Premier Charles Michel en Minister van Werk Kris Peeters, een wetsontwerp ter modernisering van de Wet van 1996 goedgekeurd.

De Wet van 1996 bepaalt hoe de tweejaarlijkse loonnorm vastgelegd moet worden. De huidige loonnorm geldt tot eind 2016 en werd vastgelegd op 0,5% van de brutoloonmassa en 0,3% van de nettoloonmassa. Voor de periode 2017-2018 zullen de sociale partners een nieuwe loonnorm moeten onderhandelen.

Het is de bedoeling dat de sociale partners hierbij al rekening houden met een aantal bepalingen uit de nieuwe wet. Het gaat hierbij onder meer over de volgende afspraken:

  • het systeem van de tweejaarlijkse bepaling van de loonnorm blijft behouden;
  • de indexeringen en de baremieke loonsverhogingen blijven gegarandeerd;
  • bij het bepalen van de loonnorm zal naast de verwachte loonkostenontwikkeling ook rekening gehouden moeten worden met het verleden;
  • er moet rekening gehouden worden met een veiligheidsmarge zodat fouten in de voorspellingen opgevangen kunnen worden;
  • de recente lastenverlagingen zullen aangewend worden om de historische loonhandicap te verminderen.

Het wetsontwerp voorziet tevens een strenger toezicht op de naleving van de loonnorm. Zo wordt de administratieve geldboete die werkgevers kunnen oplopen wegens een overschrijding van de loonnorm verhoogd tot 5000 EUR per werknemer.

Er zal over dit wetsontwerp advies gevraagd worden aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Zodra de nieuwe wet over de loonnorm definitief is, komen wij hier zeker op terug.

 

Bron: Persbericht dd. 28 oktober 2016 van de Beleidscel van de Minister van Werk.