Besox

Mobiliteitsvergoeding vrij van RSZ

13 april 2020

In de bedrijfstakken waar de tewerkstellingsplaats niet vast is bepaald, bestaat er soms een forfaitair systeem van terugbetaling van verplaatsingskosten en verplaatsingstijd voor werknemers in de vorm van een mobiliteitsvergoeding. Het betreft dus werknemers die op werven werken en die vaak onderweg zijn om op hun werkplaats te geraken. De tijd van de verplaatsing naar de werf wordt vergoed met een mobiliteitsvergoeding.

Op deze mobiliteitsvergoeding moeten geen RSZ-bijdragen betaald worden indien 2 voorwaarden vervuld zijn:

  • het systeem van de mobiliteitsvergoeding is bepaald in een sectorale cao. Dit is bijvoorbeeld van toepassing voor de bouwsector en de sector van de elektriciens;
  • het bedrag van de kilometervergoeding mag een wettelijk bepaald maximumbedrag per km afstand (heen en terug) tussen de woonplaats en de werkplaats niet overschrijden.

Door een koninklijk besluit van 26 maart 2020 wordt dit wettelijk bepaald maximumbedrag om de mobiliteitsvergoeding vrij van RSZ-bijdragen te kunnen toekennen, verhoogd van een bedrag van € 0,1316 naar een bedrag van € 0,1579 per kilometer. Het nieuwe verhoogde bedrag van de mobiliteitsvergoeding zal van toepassing zijn met ingang van 1 mei 2020.

Bron: Koninklijk besluit van 26 maart 2020 tot wijziging van artikel 19, § 2, 4°, tweede lid, c), van het K.B. van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 6 april 2020 en administratieve instructies RSZ – 2020/1.