Besox

Ministerraad keurt aantal maatregelen inzake werkgelegenheid en loonkosthandicap goed

6 maart 2015

De Ministerraad keurde op 27 februari 2015 ook een aantal besluiten goed die de loonhandicap met onze buurlanden Frankrijk, Duitsland en Nederland verder moeten verkleinen. Ook worden nog een aantal aangelegenheden inzake het eenheidsstatuut geregeld. Verder geven de besluiten uitvoering aan het IPA 2015-2016.

Concreet werden o.m. volgende maatregelen goedgekeurd:

  1. De invoering van de indexsprong van 2% vanaf maart 2015. Dit wordt bereikt door de afgevlakte gezondheidsindex ( = het gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden) te blokkeren vanaf de index van de maand maart 2015. Concreet zullen er in maart 2015 nog loonindexeringen zijn; vanaf april 2015 tot een onbepaalde datum niet meer.
  1. De maximummarge voor de loonkostenontwikkeling wordt voor 2015 vastgelegd op 0% en voor 2016 op 0,5% van de brutoloonmassa, als totale kost voor de werkgevers, alle lasten inbegrepen. Daarnaast kan de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling in 2016 verhoogd worden met 0,3% netto zonder bijkomende kost voor de werkgever. In het IPA 2015-2016 bevelen de sociale partners aan om de enveloppe van 0,5% te besteden aan financiële elementen die voordelig zijn voor werkgevers en werknemers en/of toekomstgerichte maatregelen zoals de tweede pensioenpijler, langer werken, mobiliteit, vorming, …. Om de enveloppe van 0,3% te kunnen realiseren vragen de sociale partners om het maximumbedrag van de maaltijdcheques op te trekken van 7 euro naar 8 euro zonder dat het persoonlijk aandeel van de werknemer ook verhoogd wordt. Tegelijkertijd wordt aan de regering gevraagd om te voorzien dat werkgevers 1 euro extra per maaltijdcheque kunnen inbrengen als aftrekbare kost. Verder wordt er nog gevraagd om het maximumbedrag van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen op te trekken van 3.130 euro naar 3.200 euro.
  1. De invoering van strafrechtelijke en administratieve sancties voor werkgevers die de maatregelen voor loonmatiging of de blokkering van de index niet naleven.
  1. De uitvoering van de reglementering inzake de opleidingsinspanningen wordt tijdelijk opgeschort. Zoals u weet, moeten alle werkgevers van de privé-sector samen minstens 1,9% van de totale loonmassa in opleiding investeren. Wanneer een sector de vereiste doelstelling niet haalt, moeten de werkgevers uit die sector een bijkomende bijdrage van 0,05% van het jaarloon betalen aan de RSZ. Het Grondwettelijk Hof vindt dit niet kunnen: een werkgever die in zijn onderneming voldoende opleidingsinspanningen heeft gedaan, wordt toch gesanctioneerd om de enkele reden dat hij tot een sector behoort die onvoldoende opleidingsinspanningen levert. Zolang deze kwestie niet is uitgeklaard, schort de regering de betwiste reglementering tijdelijk op.
  1. Het bedrag van de kwartaalbijdrage voor het vakantiegeld van arbeiders wordt verlaagd. De jaarlijkse bijdrage blijft ongewijzigd.
  1. De carensdag wordt volledig afgeschaft in het kader van de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid.
  1. Het aantal uren dat men op zaterdag mag werken in de bouwsector wordt opgetrokken van 64 naar 96 uren.

 

Deze maatregelen moeten nog verder geconcretiseerd worden in wetteksten. Wij houden u op de hoogte.

Bron: www.presscenter.org