Besox

Ministerraad geeft uitvoering aan het ontwerp van sociaal akkoord

16 maart 2015

Tijdens de ministerraad van 6 maart 2015 werden 2 ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die het recente ontwerp van sociaal akkoord uitvoeren voor de periode 2015-2016.

Het eerste ontwerp omvat een verhoging met € 1 van de reglementair voorziene maximale waarde van maaltijdcheques. Het maximale bedrag van de werkgeverstussenkomst gaat zo van € 5,91 naar € 6,91 per maaltijdcheque.

Het tweede ontwerp voorziet in een verhoging van het niet-geïndexeerde drempelbedrag van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen van € 3.100 naar € 3.169.

Deze maatregelen moeten de sociale partners de mogelijkheid bieden om deze voordelen vanaf 1 januari 2016 in hun sector of bedrijf toe te kennen. De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Bronnen: ontwerp van KB tot wijziging van artikel 19bis van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en ontwerp van KB tot wijziging van artikel 38, §3novies, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.