Besox

Minister van Werk stelt wetsontwerpen op over glijdende werktijden en versoepeling deeltijdse arbeid

14 maart 2016

Minister van Werk Kris Peeters heeft enkele wetsontwerpen opgesteld en overgemaakt aan de NAR voor advies over glijdende werktijden en een versoepeling van de formaliteiten van deeltijdse arbeid.

 

  1. Glijdende werktijden

Glijdende werktijden zijn werktijden waarbij de werknemer zelf het begin en het einde van zijn arbeidsdag alsook zijn rustpauzes kan kiezen, maar waarbij de werkgever wel vaste periodes bepaalt waarbinnen de werknemer aanwezig moet zijn.

Op dit moment zijn zulke uurregelingen niet in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. In de praktijk wordt het wel al gedoogd door de inspectiediensten. Kris Peeters wil hier verandering in brengen door een wettelijk kader te voorzien.

Het wetsontwerp voorziet dat een glijdende uurregeling via een cao of het arbeidsreglement kan ingevoerd worden. Deze cao of het arbeidsreglement moet minstens de volgende vermeldingen bevatten:

  • de gemiddelde wekelijkse en dagelijkse arbeidsduur en de toepasselijke referteperiode;
  • de uren van verplichte aanwezigheid (stamtijden);
  • de uren van variabele periodes waarbinnen de werknemer zelf het begin en het einde van zijn arbeidsdag en zijn rustpauzes bepaalt (glijtijden).

Verder voorziet het wetsontwerp ook in een informatieplicht naar de werknemers toe. Aan deze verplichting kan voldaan worden door in het arbeidsreglement de regels omtrent de glijdende werktijden op te nemen.

De invoering van glijdende werktijden moet ook gepaard gaan met een tijdsregistratiesysteem dat voor elke werknemer per werkdag het begin en het einde van de prestaties registreert, alsook de rustpauzes. De geregistreerde gegevens moeten gedurende 5 jaar bewaard worden. Deze moeten ook geraadpleegd kunnen worden door de werknemers en de inspectiediensten.

Het loon dat een werknemer ontvangt voor de glijdende werkuren moet gelijk zijn aan het loon voor de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, tenzij hij minder uren zou gepresteerd hebben. De werkgever kan dan het teveel betaalde aftrekken van het loon van de werknemer.

De dagelijkse arbeidsduur in dit systeem mag niet meer bedragen dan 9 uur en de wekelijkse arbeidsduur mag niet meer bedragen dan 45 uur.

 

  1. Versoepeling van deeltijdse arbeid

Op het gebied van deeltijdse arbeid wil Kris Peeters de administratieve verplichtingen voor de werkgevers ook voor een deel versoepelen, zonder dat er hierdoor wordt geraakt aan de rechten en de bescherming van de werknemers en aan de controlemogelijkheden van de inspectiediensten.

Zo is het momenteel verplicht om in het arbeidsreglement alle mogelijke uurroosters die in een onderneming toegepast worden, op te nemen. Het wetsontwerp voorziet nu dat het enkel nog maar nodig zou zijn om een algemeen tijdskader op te nemen waarbinnen er gewerkt kan worden.

Voor deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster moet het uurrooster ten minste vijf werkdagen vooraf bekend gemaakt worden aan de werknemer. Het moet eveneens aangeplakt worden in de lokalen van de onderneming zodat een controle door de inspectiediensten mogelijk wordt. Het wetsontwerp wil de termijn nu terugbrengen naar één werkdag. Eén bericht dat het uurrooster bekendmaakt, zou bovendien voldoende zijn. Dit mag in papieren vorm zijn, maar ook in elektronische vorm.

Wanneer er wordt afgeweken van een overeengekomen deeltijds uurrooster moet dit telkens in een afwijkingsregister geregistreerd worden. Het bijhouden van een afwijkingsregister zou binnenkort niet meer nodig zijn op voorwaarde dat er een geschikt tijdsregistratiesysteem aanwezig is in de onderneming. Uit dit systeem zou per werknemer afgeleid moeten kunnen worden wat het begin en het einde is van de arbeidsprestaties, alsook de rustpauzes. De geregistreerde gegevens moeten bewaard worden zodat deze kunnen geraadpleegd worden door de werknemers en de inspectiediensten.

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op enkele wetsontwerpen die momenteel nog bij de NAR liggen voor advies. Van zodra over bovenstaande bepalingen meer bekend is, houden wij u hier zeker van op de hoogte.

 

Bron: Wetsontwerpen van minister van Werk Kris Peeters.

Tags