Besox

Minister Muyters wil meer buitenlands talent naar Vlaanderen halen

10 juli 2018

De Vlaamse regering schaart zich achter de plannen van minister van Werk Philippe Muyters om meer buitenlands talent aan te trekken. Vandaag is dit al mogelijk, maar veel bedrijven ondervinden nog te veel drempels om de juiste mensen te vinden. Minister Muyters wil die drempels wegwerken met een aantal maatregelen.

Hooggeschoolden

Arbeidskaarten aan niet-EER-onderdanen worden in principe pas uitgereikt indien er op de arbeidsmarkt geen kandidaten beschikbaar zijn die een bepaalde betrekking op korte termijn kunnen invullen. De bevoegde diensten doen een grondig arbeidsmarktonderzoek waardoor de procedure voor de aflevering van een arbeidskaart ettelijke maanden kan duren.

Voor hooggeschoolde buitenlandse werknemers gebeurt zo’n arbeidsmarktonderzoek niet. De minister wil de procedure voor hooggeschoolden nog verder versoepelen door de volgende maatregelen:

  • de maximale toelating om te werken wordt uitgebreid tot 3 jaar (nu is dit 12 maanden);
  • werknemers zullen makkelijker in een andere onderneming kunnen gaan werken, zonder dat een nieuwe arbeidskaart moet aangevraagd worden;
  • pas afgestudeerde buitenlandse studenten zullen een langer verblijfsrecht krijgen, zodat ze meer tijd hebben om hier een job te zoeken;
  • buitenlandse studenten zullen makkelijker stage kunnen lopen in Vlaamse bedrijven;
  • de loonbarema’s zullen, ook voor jongeren, afgestemd worden op de huidige reële lonen op de arbeidsmarkt;
  • bij de toekenning van een arbeidskaart zal een tewerkstellingsakkoord met het land van herkomst niet langer een ontvankelijkheidsvoorwaarde zijn.

Technisch geschoold personeel

In vrijwel alle sectoren is er nood aan technisch geschoold personeel. Voor bepaalde knelpuntberoepen kan een arbeidskaart nu al afgeleverd worden zonder een arbeidsmarktonderzoek. De lijst met de knelpuntenberoepen voor de aflevering van een arbeidskaart is evenwel sinds 2006 niet meer aangepast. Minister Muyters wil nu gaan werken met een dynamische knelpuntberoepenlijst.

Er zal een lijst opgemaakt worden met beroepen waarvoor buitenlandse middengeschoolden toegang zullen krijgen tot de arbeidsmarkt zonder dat er vooraf een grondig arbeidsmarktonderzoek moet gebeuren. De lijst zal om de twee jaar herbekeken worden in functie van de noden op de arbeidsmarkt. Uitzonderingen op de lijst zullen mogelijk zijn nadat via een individueel arbeidsmarktonderzoek wordt aangetoond dat er geen andere opties zijn om een vacature in te vullen.

De komende weken en maanden zullen de nodige initiatieven genomen worden om deze plannen om te zetten in wetgeving. Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling ingaat op 1 januari 2019.

Bron: www.werk.be