Besox

Aanwervingsbonus voor extra tewerkstelling in Genk

30 maart 2015

De Stad Genk voorziet in een systeem van aanwervingsbonussen voor nieuwe bijkomende arbeidsplaatsen die gecreëerd worden door bedrijven op Genks grondgebied in de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2018.

Deze nieuwe maatregel zou aangevraagd kunnen worden door natuurlijke personen of rechtspersonen met een economische activiteit, waarvan de woonplaats, de maatschappelijke zetel of de exploitatiezetel gelegen is op het grondgebied van de stad Genk.

De onderneming moet hiervoor een bijkomende tewerkstelling creëren. De arbeidsovereenkomst van de nieuwe werknemer kan wel verschillende vormen aannemen, nl. een gewone arbeidsovereenkomst, een arbeidsovereenkomst op interimbasis of een individuele beroepsopleiding (IBO).

Als werkgever kan u een subsidie aanvragen van € 3000 voor de voltijdse aanwerving van een uitkeringsgerechtigde werkloze. Voor de voltijdse aanwerving van een niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekende kan u een subsidie van € 2000 aanvragen. Voor deeltijdse werknemers zullen deze bedragen pro rata berekend worden.

Om de bonus effectief te krijgen, zal de werkgever wel moeten aantonen dat hij minimum 12 maanden de loonkost voor deze bijkomende tewerkstelling ten laste heeft genomen.

Er wordt voor deze subsidiemaatregel een bedrag van € 4.000.000 voorzien in de begroting. De aanwervingsbonussen zullen uitbetaald worden tot uitputting van dit budget.

Onder uitkeringsgerechtigde werkloze of gelijkgestelde wordt verstaan:

– de uitkeringsgerechtigde werkloze mits bijbrengen van een geldig attest van de RVA;

– de jongere in de beroepsinschakelingstijd mits bijbrengen van een geldig attest van RVA;

– de jongere die een beroepsinschakelingsvergoeding ontvangt;

– categorieën die op basis van een geldig attest van de RVA zich in een gelijkaardige situatie bevinden.

Voor elk van de bovenstaande categorieën dient aangetoond te worden dat de betrokkene minimum drie maanden het statuut heeft.

Een niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekende is elke werkzoekende ingeschreven bij de VDAB.

Vanaf een bijkomende tewerkstelling van minstens 0,5 VTE zou u als werkgever een aanvraagdossier voor een bonus kunnen indienen bij de Stad Genk via aanwervingsbonus@genk.be. Per bijkomende arbeidsplaats kan slechts één aanvraag ingediend worden. De aanvraag moet – samen met de nodige bewijsstukken- aangetekend of ter plaatse ingediend worden ten laatste 30 kalenderdagen na de aanvang van de nieuwe arbeidsovereenkomst. Wij hebben bijkomend wel vernomen dat er voor de aanwervingen van de maanden januari en februari 2015 eventueel nog een overgangsmaatregel voorzien zal worden om de ondernemingen toe te laten hiervoor toch nog een aanvraagdossier in te dienen voor eind april 2015.

Een onderneming die gebruik zou willen maken van deze aanwervingsbonus kan op voorhand informatie inwinnen bij de Stad Genk – Afdeling Economie/ Dienst tewerkstelling via 089/36.64.55 of via tewerkstelling@genk.be.

Bron: www.genk.be, www.meta.fgov.be.

Tags