Besox

Minimumloon en minimumleeftijd betaalde sportbeoefenaars 2018

19 juni 2018

Het minimumloon dat sportbeoefenaars op jaarbasis moeten genieten om beschouwd te worden als betaalde sportbeoefenaars onderworpen aan de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars wordt elk jaar op 1 juli geïndexeerd. Sinds 1 juli 2017 was deze grens vastgesteld op € 10.200.

Een koninklijk besluit dat op 6 juni 2018 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, behoudt het minimumloon op € 10.200 voor de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019.

In het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2018 werd er ook een wijziging gepubliceerd aan de bepalingen omtrent de minimumleeftijd van betaalde sportbeoefenaars. De algemene regel is dat er pas een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars kan afgesloten worden na afloop van de voltijdse leerplicht. Deze is afgelopen:

  • vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat ten minste de eerste 2 leerjaren van het secundair onderwijs werden doorlopen;
  • en in ieder geval vanaf de leeftijd van 16 jaar in ieder geval.

Een koninklijk besluit kan van deze regel afwijken voor bepaalde sporttakken en een hogere minimumleeftijd vastleggen. Tot op vandaag was er voor de sporttakken basketbal, voetbal, volleybal en wielrennen een hogere minimumleeftijd vastgesteld, namelijk:

  • deeltijdse arbeidsovereenkomst van maximaal 80 uren per maand: 16 jaar;
  • deeltijdse arbeidsovereenkomst van meer dan 80 uren per maand: 18 jaar;
  • voltijdse arbeidsovereenkomst: 18 jaar.

Door middel van een koninklijk besluit van 25 mei 2018 wordt voetbal uit het lijstje geschrapt. Dit brengt met zich mee dat voor deze sporttak de gewone regels gelden en er al een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars kan afgesloten worden vanaf de leeftijd van 15 of 16 jaar.

Bron: K.B. van 25 mei 2018 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd (1), B.S. 6 juni 2018 en

K.B. van 25 mei 2018 tot wijziging van het K.B. van 18 juli 2001 tot vaststelling, voor de uitoefening van bepaalde sporttakken, van de minimumleeftijd die vereist is om een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars te kunnen aangaan, B.S. 6 juni 2018.