Besox

Medische bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid: wijzigingen vanaf 1 juni 2017

27 juni 2017

De werknemers hebben het recht om de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst volledig te schorsen of hun voltijdse arbeidsprestaties te verminderen met 1/5de of de helft voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een gezins- of familielid dat lijdt aan een zware ziekte.

Dit recht wordt vanaf 1 juni 2017 op enkele vlakken gewijzigd:

Band van verwantschap

Men kan medische bijstand verlenen aan:

  • een gezinslid, d.w.z. elke persoon die samenwoont met de werknemer;
  • een familielid, d.w.z. bloedverwanten tot de tweede graad (ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen en broers en zussen van de werknemer) en aanverwanten tot de eerste graad (schoonouders, stiefouders, stiefkinderen en echtgenoten van zijn kinderen).

Het is m.a.w. niet langer mogelijk om het betrokken verlof te vragen voor aanverwanten tot de tweede graad.

Wettelijk samenwonenden gelijkgesteld met gehuwden

Gehuwden en wettelijk samenwonenden worden gelijkgesteld. Wanneer de werknemer wettelijk samenwonend is, worden ook de ouders tot de eerste graad van de wettelijk samenwonende partner en de kinderen van de wettelijk samenwonende partner als familieleden van de werknemer beschouwd.

Bijkomende vermelding op het attest

Bij de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever moet de werknemer een attest voegen van de behandelend geneesheer van de persoon voor wie het verlof voor medische bijstand wordt aangevraagd (er is daartoe plaats voorzien in het formulier voor het aanvragen van de uitkeringen).

Uit dit attest moet voortaan ook blijken dat een voltijdse loopbaanonderbreking, een vermindering met 1/5de of de helft gerechtvaardigd wordt, naast de eventuele professionele ondersteuning waarop deze persoon kan rekenen.

Deze verplichting geldt niet in geval de schorsing van de uitvoering van de arbeidsprestaties of de vermindering van de arbeidsprestaties wordt gevraagd voor het verlenen van bijstand of verzorging aan zijn minderjarig zwaar ziek kind of aan een minderjarig zwaar ziek kind dat een gezinslid is.

Opgelet: de wijzigingen gelden zowel voor het thematisch verlof ‘medische bijstand’ als voor het tijdskrediet met motief ‘medische bijstand’.

 

Bron: K.B. van 23 mei 2017 tot wijziging van het K.B. van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins-of familielid (1), B.S. 1 juni 2017.