Besox

Maatregelen betreffende personeelstekort in de zorgsector

14 september 2022

De ministerraad heeft op 20 juli 2022 een voorontwerp van wet goedgekeurd betreffende diverse maatregelen om het personeelstekort in de zorgsector op te vangen. Onderstaande maatregelen zijn onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Voorrang voor deeltijdse werknemers

Er wordt voorzien in de voorrang van deeltijdse werknemers om beschikbare betrekkingen bij de werkgever in te vullen of een contract van onbepaalde duur te krijgen.

Gepensioneerden

Gepensioneerde die minstens 65 jaar zijn én een pensioen ontvangen vanaf 1 juli 2022 worden niet meer nadelig belast op extra inkomsten uit werk in de zorgsector. Deze extra inkomsten zullen belast worden aan een tarief van 33% en zijn vrijgesteld van persoonlijke RSZ-bijdragen.

Vrijwilligers

De maximale jaarlijkse forfaitaire onkostenvergoedingen worden verhoogd voor vrijwilligers die in 2022 actief zijn in de zorgsector, inclusief vaccinatiecentra. De maximale onkostenvergoeding wordt voor 2022 verhoogd naar
€ 3.684, waardoor vrijwilligers tot 100 dagen i.p.v. 74 dagen actief kunnen zijn.

Studenten

Het aantal uren studentenarbeid in de zorgsector in het derde en vierde kwartaal van 2022 komt niet in aanmerking voor het quotum van 475 uren per jaar.

Bron: Voorontwerp van wet houdende maatregelen aangaande de personeelsschaarste in de zorgsectoren; Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers en www.news.belgium.be.