Besox

Loongrens betaald educatief verlof gepubliceerd

25 februari 2015

Het stelsel van het betaald educatief verlof houdt in dat werknemers uit de privésector die erkende opleidingen volgen, het recht hebben om afwezig te zijn van het werk met behoud van loon. Werknemers die educatief verlof opnemen, krijgen hun normaal loon uitbetaald. Dit loon is echter wel beperkt tot een bepaald plafond. In het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2015 verscheen het koninklijk besluit van 30 december 2014 waardoor het algemeen loonplafond vastgelegd wordt op € 2.760 voor de periode van 1 september 2014 tot 31 augustus 2015. Dit bedrag is niet gewijzigd ten opzichte van vorig schooljaar.

Sinds 1 juli 2014 is de bevoegdheid van het betaald educatief verlof gedeeltelijk overgedragen naar de Gewesten. Het forfaitair bedrag dat de werkgever kan terugvorderen per gevolgd lesuur (om een deel van de loonkosten te recupereren) zal door de gewestelijke regeringen worden bepaald. Uit een recent persbericht blijkt alvast dat de Vlaamse regering de terugbetaling aan de werkgever per gevolgd lesuur wenst vast te stellen op € 22,08. De besluiten hieromtrent zijn nog niet verschenen. Wij houden u uiteraard verder op de hoogte.

Bronnen: Koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, B.S. 16 februari 2015 en persbericht van de Vlaamse regering dd. 6 februari 2015.