Besox

Landingsbaan: uitkering vanaf 55 jaar nog steeds mogelijk

20 april 2017

Recht op een landingsbaan

Werknemers van minstens 55 jaar oud op het ogenblik van de gewenste begindatum komen in aanmerking voor een landingsbaan indien zij de volgende voorwaarden vervullen op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving:

 • minstens 25 jaar loopbaan als werknemer;
 • minstens 24 maanden door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn geweest met de werkgever (deze termijn kan in onderling akkoord worden ingekort);
 • voltijdse tewerkstelling tijdens de 24 voorgaande maanden in geval van een 1/5de vermindering en minstens 3/4 tewerkstelling in geval van een halftijdse vermindering.

In bepaalde uitzonderingsgevallen wordt de leeftijd voor het verkrijgen van het recht op een landingsbaan op 50 jaar gebracht.

Recht op een onderbrekingsuitkering

Het K.B. betreffende het recht op onderbrekingsuitkeringen voorziet dat de werknemer die recht heeft op een landingsbaan volgens de algemene regel vanaf 60 jaar een uitkering van de RVA kan ontvangen.

De leeftijd werd in 2015 echter op 55 jaar gebracht voor de werknemers die zich in één van de volgende situaties bevinden:

 • de werknemer heeft op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving minstens 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende in de zin van de reglementering van werkloosheid met bedrijfstoeslag;
 • op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving was de werknemer:
  • minstens 5 jaar in de loop van de laatste 10 kalenderjaren tewerkgesteld in een zwaar beroep (= arbeid in wisselende ploegen, arbeid in onderbroken diensten en nachtarbeid);
  • minstens 7 jaar in de loop van de laatste 15 kalenderjaren tewerkgesteld in een zwaar beroep (= arbeid in wisselende ploegen, arbeid in onderbroken diensten en nachtarbeid);
  • minstens 20 jaar tewerkgesteld in een stelsel van nachtarbeid;
  • tewerkgesteld door een werkgever uit het PC 124, voor zover hij beschikt over een attest van de arbeidsgeneesheer dat zijn ongeschiktheid tot voortzetting van zijn beroepsactiviteit bevestigt;
  • tewerkgesteld in een onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

Geleidelijk aan wordt de leeftijdsverlaging opgetrokken:

 • 56 jaar vanaf 1 januari 2016;
 • 57 jaar vanaf 1 januari 2017;
 • 58 jaar vanaf 1 januari 2018;
 • 60 jaar vanaf 1 januari 2019.

Deze geleidelijke verhoging van de leeftijd is niet van toepassing indien de onderstaande voorwaarden vervuld zijn:

 • de NAR sluit een cao af die een lagere leeftijd bepaalt zonder lager te zijn dan 55 jaar;
 • de aanvangsleeftijd van het tijdskrediet is gelegen tijdens de geldigheidsduur van deze NAR-cao;
 • in het paritair (sub)comité wordt een sectorale cao afgesloten die de toepassing van de bepalingen van de NAR-cao mogelijk maakt;
 • in geval van een tewerkstelling in een onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden of herstructurering moet een ondernemings-cao de toepassing van de bepaling van cao nr. 127 mogelijk maken.

Op 27 april 2015 werd de cao nr. 118 binnen de NAR afgesloten die voor de jaren 2015-2016 de leeftijdsgrens op

55 jaar vastlegde.

Voor de periode 2017-2018 werd het recht op uitkeringen verlengd door de cao nr. 127 van 21 maart 2017.

De werknemers van 55 jaar of 56 jaar die reeds een aanvraag voor een landingsbaan met ingang van 1 januari 2017 bij de RVA hebben ingediend en die het recht zonder uitkeringen hebben verkregen omdat de kader-cao en de sectorale cao betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens nog niet waren afgesloten, kunnen een regularisatie van hun dossier vragen. Daarmee kunnen ze onderbrekingsuitkeringen ontvangen met terugwerkende kracht van 1 januari 2017 voor zover aan alle toekenningsvoorwaarden wordt voldaan. Daarvoor moeten ze een naar behoren ingevuld en ondertekend nieuw formulier C61- tijdskrediet landingsbanen – cao 103 indienen bij het RVA-kantoor van het ambtsgebied van hun woonplaats.

 

Bron: cao nr. 127 dd. 21 maart 2017 tot vaststelling voor 2017-2018 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering en www.rva.be, nieuwsbericht 29 maart 2017.