Besox

Kris Peeters vraagt voorzitters paritaire comités optimalisatieoefening

29 april 2016

Vicepremier en Minister van Werk, economie en consumentenaangelegenheden Kris Peeters vraagt in een brief aan de voorzitters van de paritaire comités om voorstellen te doen voor de hervorming van het paritair landschap. Volgens Minister Peeters moet het paritair landschap in overeenstemming gebracht worden met de dynamiek van het sociaal overleg van vandaag, uiteraard met respect voor de loon- en arbeidsvoorwaarden die nu gelden en zonder de continuïteit in het gedrang te brengen.

Een paritair comité is een Belgisch overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s). Verder houdt het paritair comité ook toezicht op de uitvoering van de gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten en tracht het paritair comité geschillen tussen werkgevers en werknemers te voorkomen of op te lossen.

Elke bedrijfstak heeft een eigen paritair comité, dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties. Momenteel zijn er zo’n 170 verschillende paritaire comités.

In zijn brief aan de voorzitters van de paritaire comités vraagt minister Peeters dat zij tegen 30 juni 2016 de paritaire comités die zij voorzitten, herbekijken in functie van mogelijke verbeteringen. De minister vraagt de voorzitters om deze oefening te doen in samenspraak met de sociale partners en collega’s voorzitters met wie een herschikking overwogen kan worden en dit prioritair bij de paritaire comités van arbeiders en bedienden uit dezelfde bedrijfstakken.

 

Bron: Persbericht dd. 22 april 2016 van het Kabinet van de Minister van Werk.

Tags