Besox

Juridisch kader voor Vlaamse activeringsstages

24 april 2017

Een activeringsstage staat open voor werkzoekenden die omwille van een medisch, psychisch of sociaal probleem moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt. De stage oriënteert de werkzoekende naar betaald werk en bereidt de werkzoekende voor op betaald werk door zijn algemene basisvaardigheden te versterken en door drempels weg te werken die de inschakeling op de arbeidsmarkt bemoeilijken of verhinderen.

De VDAB biedt voor deze werkzoekenden een specifiek begeleidingstraject aan, waarbij de VDAB ook een activeringsstage bij een werkgever kan voorstellen. Het juridisch kader voor deze Vlaamse activeringsstages werd uitgewerkt in een Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2017. Deze juridische basis geldt voor alle activeringsstages die starten vanaf 11 april 2017.

De VDAB beslist of de werkzoekende een activeringsstage kan volgen en bepaalt ook de duur van de activeringsstage naargelang de afstand tot de arbeidsmarkt. De activeringsstage heeft een maximale duur van 6 maanden. Het aantal uren op de werkvloer wordt gradueel opgebouwd naargelang de capaciteiten van de stagiair.

Het is ook de VDAB die kan beslissen over een voortijdige beëindiging van de activeringsstage.

Zo kan de activeringsstage onmiddellijk stopgezet worden:

 1. als de stagiair werk vindt;
 2. als de stagiair of de werkgever hun contractuele verplichtingen niet langer nakomen en de VDAB vaststelt dat de verdere uitvoering van de activeringsstage onmogelijk is geworden;
 3. als het doel van de activeringsstage is bereikt;
 4. als de VDAB vaststelt dat het doel van de activeringsstage niet haalbaar is.

Bij de aanvang van de activeringsstage wordt een beschrijving van de acties om de beginsituatie in kaart te brengen bepaald en goedgekeurd door de VDAB. Op het einde van de activeringsstage wordt er een opleidingsplan of een trajectplan opgemaakt. Tijdens de duur van de activeringsstage wordt de werkzoekende ook regelmatig opgevolgd door de VDAB. De werkgever waarbij de stage wordt uitgevoerd, staat in voor de ondersteuning van de werkzoekende op de werkvloer.

De activeringsstage is een onbezoldigde stage, maar de werkzoekende heeft via de VDAB wel recht op een forfaitaire verplaatsingsvergoeding, een forfaitaire vergoeding voor maaltijden en overnachting wanneer dat van toepassing is en een terugbetaling van effectieve uitgaven voor kinderopvang.

Vooraleer de activeringsstage van start gaat, wordt er een overeenkomst gesloten tussen de VDAB, de werkgever en de stagiair. Deze overeenkomst bevat minstens de volgende elementen:

 1. de identiteit van de partijen;
 2. de aanvangsdatum van de activeringsstage en de vermoedelijke duur ervan;
 3. de omschrijving van de activiteiten die in het kader van de activeringsstage plaatsvinden op de werkvloer;
 4. de rechten en de plichten van de partijen, onder andere:
 • de vergoedingen en premies;
 • de begeleiding en evaluatie;
 • het naleven van voorschriften inzake veiligheid en A.R.A.B.;
 • het respecteren van de privacy.

 

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2017 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009  houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft de activeringsstage, B.S. 11 april 2017.