Besox

Jaarlijkse vennootschapsbijdrage voor 2015

18 mei 2015

Elke vennootschap die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet–verblijfshouders (voor een buitenlandse vennootschap die zich in België vestigt) is verplicht om zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. De vennootschap moet aan dat sociaal verzekeringsfonds een jaarlijkse forfaitaire vennootschapsbijdrage betalen.

De jaarlijkse vennootschapsbijdrage is afhankelijk van de grootte van de vennootschap. De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld aan de hand van het balanstotaal dat vermeld is in de jaarrekening van het voorlaatste afgesloten boekjaar.

Een koninklijk besluit van 28 april 2015 legt nu de vennootschapsbijdrage voor 2015 vast.

Het bedrag van de vennootschapsbijdrage voor 2015 blijft ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Ook het balanstotaal is hetzelfde gebleven als in 2014.

Voor 2015 moet u rekening houden met de volgende vennootschapsbijdrage:

  • een basisbijdrage van € 347,50 voor vennootschappen met een balanstotaal in het voorlaatste afgesloten boekjaar (2013) dat niet hoger is dan € 646.787,86;
  • een verhoogde bijdrage van € 868 voor vennootschappen met een balanstotaal in het voorlaatste afgesloten boekjaar (2013) hoger dan € 646.787,86;

Voor pas opgerichte vennootschappen mag de laagste bijdrage van € 347,50 toegepast worden.

Bron:  Koninklijk besluit van 28 april 2015 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen, B.S. 5 mei 2015.

Tags