Besox

Jaarlijkse meldingsplicht van individuele pensioentoezeggingen aan FSMA

21 maart 2017

De wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen (WAP) legt aan de werkgevers de verplichting op om jaarlijks, per categorie van werknemers, het aantal individuele pensioentoezeggingen mee te delen aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten FSMA. Ook het bewijs dat er in de onderneming voor alle werknemers een aanvullende pensioenregeling bestaat, moet meegedeeld worden.

Een individuele pensioentoezegging is een occasionele, niet-stelselmatige pensioentoezegging van een werkgever aan een welbepaalde werknemer of zijn rechthebbenden.

Indien er in 2016 geen nieuwe individuele pensioentoezeggingen toegekend werden, moet er geen melding gedaan worden.

Werden er wel individuele pensioentoezeggingen toegekend in 2016, dan dient de mededeling hiervan uiterlijk op 31 maart 2017 te gebeuren door middel van een formulier WAP-4. Dit formulier moet per post verstuurd worden naar FSMA, Departement Toezicht op de IBP’s en de Aanvullende pensioenen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Het niet of niet correct naleven van deze verplichting kan aanleiding geven tot strafrechtelijke sancties.

U vindt dit formulier en bijkomende informatie op de website van FSMA: http://fsma.be.